Hội thảo góp ý đề cương chi tiết Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1975 – 2015
Họp Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã  Đại Lãnh (1985 – 2010)
Vai trò của Mặt trận Việt Minh tỉnh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Khánh Hòa
Má Nguyễn Thị Huỳnh – Nguyên mẫu nhân vật chị Tư Hậu
Ngô Đến - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời đấu tranh cho độc lập - tự do của quê hương, đất nước
Phong trào phụ nữ miền núi Khánh Hòa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)
Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Bông hồng trên “tuyến lửa” chiến trường Khánh Hòa
Quá trình thành lập Mặt trận Việt Minh tỉnh Khánh Hòa
Hội Sử học Khánh Hòa với hành trình tham quan trải nghiệm thực tế lịch sử tại thị xã Ninh Hòa
Nha Trang - Khánh Hòa  Mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Trung bộ