Tài liệu Tuyên giáo

Tra cứu nhanh tài liệu

Ngày đăng Tên tài liệu Loại tài liệu File đính kèm
19/11/2021 SỔ TAY CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO KHÁNH HÒA Tài liệu tham khảo
19/11/2021 TÀI LIỆU CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021 Tài liệu tham khảo
10/06/2021 Danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Tài liệu tham khảo
07/05/2021 DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Tài liệu tham khảo
08/04/2021 SÁCH HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Tài liệu tham khảo
04/12/2020 SLIDE CHUYỂN ĐỀ: HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 Tài liệu tham khảo
22/10/2020 Tài liệu thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Tài liệu tham khảo
14/10/2020 DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 Tài liệu tham khảo
14/10/2020 THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 05 Tài liệu tham khảo
14/10/2020 THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 04 Tài liệu tham khảo
14/10/2020 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 Tài liệu tham khảo
14/10/2020 THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 Tài liệu tham khảo
13/10/2020 BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 Tài liệu tham khảo
13/10/2020 THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02 Tài liệu tham khảo
13/10/2020 DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 Tài liệu tham khảo
07/10/2020 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 Tài liệu tham khảo
16/04/2020 Tiếp tục triển khai nghiêm túc cách ly xã hội ít nhất đến ngày 22-4 Tài liệu tham khảo
25/03/2020 Công văn khẩn của UBND tỉnh về triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Tài liệu tham khảo
17/06/2019 Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam Tài liệu tham khảo
04/04/2019 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức Tài liệu tham khảo
Chung nhan Tin Nhiem Mang