Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến
Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay
Phát triển tư duy phản biện của giảng viên lý luận chính trị để xây dựng môi trường thông tin lành mạnh
Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở
Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vai trò của giảng viên các trường chính trị trong công tác đấu tranh với cơ hội chính trị ở Việt Nam hiện nay
Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh
Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang: Tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2017) và Tổng kết công tác năm 2017