Thông tin xấu, độc tán phát trên internet và mạng xã hội “là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, lẫn lộn đúng sai, thật giả hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu thù địch.

Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến
Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến

Ngày nay, các nền tảng video trực tuyến như Youtube, Tiktok … ngày càng trở nên phổ biến. Tình trạng một bộ phận video trên các nền tảng này bị lồng ghép các thông tin “xấu, độc” xuất hiện khá nhiều gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục …

Ảnh minh họa

Những thông tin này do các thế lực phản động, các phần tử chống đối cơ hội chính trị và cả những cá nhân thiếu hiểu biết tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Âm mưu của các thế lực thù địch tán phát thông tin xấu, độc nhằm kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự; vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, kích động đồi trụy, bạo lực, lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, tán phát vi rút. Gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoài nghi, hoang mang trong nhân dân. 

Trước vô vàn thông tin “xấu, độc”, bịa đặt lan truyền trên mạng xã hội làm cho cán bộ, đảng viên, người dân dần dần hoài nghi vào những thông tin thật, chính thống được hệ thống chính trị, cơ quan báo chí truyền thông đưa ra. Suy giảm niềm tin của Nhân dân vào chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp. Với  nội dung, chiêu bài chủ đạo là hạ thấp vị thế, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; hạ bệ thần tượng; thổi phồng một số hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực … các thông tin xấu, độc đang tác động, làm suy giảm niềm tin của một bộ phận Nhân dân thiếu hiểu biết, gây tâm lý bất mãn, chống đối chính quyền. Thúc đầy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mỗi cán bộ, đảng viên. 

Hiện nay, đối tượng học viên học chương trình Trung cấp Lý luận chính trị ngày càng được trẻ hoá. Họ thường xuyên sử dụng mạng xã hội, trong đó có các nền tảng xem video trực tuyến. Điều đáng lo ngại là nhiều thông tin “xấu, độc” được lồng ghép khéo léo trong các video được nhiều người theo dõi khiến cho người xem bị sa đà vào “biển thông tin” sai lệch. Có những thông tin sai trái, độc hại có tính chất tội phạm như: Lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, tán phát vi-rút… Bên cạnh đó, có thông tin sai trái như: xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta trên mọi lĩnh vực,... Những thông tin đó nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ tác động tiêu cực đến tư tưởng, gieo rắc sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ trẻ đối với Đảng, Nhà nước.

Giảng viên trường chính trị vừa là người truyền thụ kiến thức lý luận chính trị thông qua việc thiết kế bài giảng của mình, vừa xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tốt đẹp cho học viên. Do đó, người giảng viên phải là người chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình đào tạo, bồi dưỡng và là người có vai trò động viên, khuyến khích, định hướng kiến thức cho người học. Giảng viên không chỉ đơn thuần là người làm công tác giảng dạy, người “truyền thụ” mà còn đóng nhiều vai trò khác trong môi trường đào tạo bồi dưỡng hiện đại, như tư vấn cho học viên, tạo điều kiện cho học viên học tập. Với vai trò là người truyền thụ, giảng giải, giảng viên giới thiệu, trình bày, truyền đạt, cung cấp kiến thức về lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng cho học viên giúp họ có được nhận thức và hành động đúng đắn. Góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục tư tưởng cho học viên.

Ảnh minh họa

Vì vậy, nhiệm vụ của người giảng viên là phải trang bị cho mình những kiến thức thực tiễn, gắn kết lý luận với thực tiễn, giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng đòi hỏi của người học, nhất là trong thời kỳ các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Với vai trò là giảng viên trường Chính trị, thời gian qua hệ thống Trường Chính trị các tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng được hàng chục nghìn cán bộ chính trị, cán bộ giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo cán bộ, công chức nhà nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị luôn đi đầu đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đã có nhiều bài viết có chất lượng cao, đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái và được đăng tải một cách thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên trong đấu tranh phòng, chống các video “xấu, độc” trên các nền tảng video tực tuyến, không ngừng đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh về tư tưởng, lý luận hiện nay cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Do đó cần đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước … để cán bộ, giảng viên thấm nhuần sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng, thông suốt mọi nhiệm vụ được giao, có khả năng nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin “xấu, độc” của các thế lực thù địch. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào nội dung các hoạt động của giảng viên.

Hai là, nâng cao tính chủ động, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đấu tranh phòng, chống các video “xấu, độc”. Mỗi bài viết đấu tranh có chất lượng phải có tính chiến đấu cao, vạch ra nội dung sai trái, bản chất phản động trong các luận điểm chống phá của các thế lực thù địch; có luận cứ khoa học để bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng và củng cố vững chắc niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quá trình công tác, giảng dạy, tập trung phê phán, lên án cái sai, cái xấu và khẳng định, nhân rộng cái đúng, cái đẹp bằng trí tuệ, khoa học và cách mạng; khắc phục các biểu hiện bàng quan, né tránh khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, học viên.

Ba là, xây dựng môi trường thuận lợi để phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trong đấu tranh trên không gian mạng. Nắm được thông tin phong phú, chính xác, có định hướng, là cơ sở vững chắc để đội ngũ cán bộ, giảng viên đấu tranh vạch trần thực chất, mục đích của những luận điệu sai trái.Do đó, cần thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra được dư luận quan tâm. Có thể cung cấp thông tin thông qua tài liệu thông báo chính trị nội bộ; các buổi nói chuyện chuyên đề, thông báo thời sự; tổ chức các lớp học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng… Nói cách khác, sử dụng thông tin chính xác, hợp lý là nghệ thuật trong đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Bốn là, tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiiện. Do đó, cần tập trung bồi dưỡng về cách nhận diện các quan điểm sai trái và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lĩnh vực báo chí và truyền thông, đặc biệt là báo mạng; phương pháp khai thác, xử lý thông tin, viết bài đấu tranh trên không gian mạng. Bồi dưỡng về các quy định, nguyên tắc giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia; những hiểu biết nhất định về internet và cách thiết lập, sử dụng mạng xã hội. Đồng thời mỗi học viên phải có bản lĩnh vững vàng, sự nhạy bén về chính trị, luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và Quân đội lên trên hết.

Tiến hành đấu tranh phòng, chống các thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến là trách nhiệm của mọi cán bộ, giảng viên. Do vậy, phải làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, đề cao vai trò, trách nhiệm của các các tổ chức, cá nhân; đồng thời, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh trong tình hình mới.

Trần Phương Linh,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ngày nay, các nền tảng video trực tuyến như Youtube, Tiktok … ngày càng trở nên phổ biến. Tình trạng một bộ phận video trên các nền tảng này bị lồng ghép các thông tin “xấu, độc” xuất hiện khá nhiều gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục … Ảnh minh họa Những thông tin này do các thế lực phản động, các phần tử chống đối cơ hội chính trị và cả những cá nhân thiếu hiểu biết tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Âm mưu của các thế lực thù địch t&

Tin khác cùng chủ đề

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị - một lực lượng quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Tăng cường thao giảng giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh

Gửi bình luận của bạn