Thị ủy Ninh Hòa biên soạn “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ thị xã Ninh Hòa, giai đoạn 2010 - 2020”
Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2019) Nét son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa
Công tác tuyên huấn trong cuộc đấu tranh chống khủng bố trắng, phục hồi và phát triển phong trào cách mạng, đòi dân sinh dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Công tác tuyên truyền thời kỳ vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Hội nghị tổng kết Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu,  biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
THẨM ĐỊNH BẢN THẢO   LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÁNH SƠN GIAI ĐOẠN 1975  - 2015
Hội thảo góp ý Kỷ yếu: BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA  – 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 1949 - 2019