Hoạt động cứu trợ cho người dân trong dịch Covid-19: Hiệu quả, công khai, minh bạch