Sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
        Từ 1/7/2024, áp dụng tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất, bãi bỏ cơ chế đặc thù
Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC): Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập
Hơn 130 học sinh tham gia Hội thi “Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”
Học kỳ 2 năm học 2023 - 2024: Sẽ dạy nội dung giáo dục địa phương cho lớp 8 và 11
Nâng cao phong cách khoa học và hiệu quả trong tham mưu chiến lược, thực thi công tác khoa giáo
​​​​​​​Các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp Tết phải có những nét mới, ấn tượng
Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII
Các cơ sở giáo dục công lập: Phải thực hiện nghiêm công tác quản lý thu, chi tài chính
Chủ động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ