Khánh Hòa tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đẩy mạnh công tác phụ nữ  trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay
Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tư cách người công an cách mạng”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay
Thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ mới
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sinh hoạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong xã hội
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa