Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng
Tư tưởng Hồ Chí Minh - một học thuyết cách mạng vô giá của Việt Nam
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng
Khát vọng về đất nước Việt nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh