Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ mới
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sinh hoạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong xã hội
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng
Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên