Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị
Thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để tăng cường tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Gợi mở của Lênin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng