Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện
Cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác
Khánh Hòa: Tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị cấp huyện năm 2023
Quan điểm của V.I.Lênin về dân tộc và thuộc địa: Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam
Ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng  giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”
Khánh Hòa chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
HỘI THẢO KHOA HỌC KHÁNH HÒA 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1653 - 2023)
Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị trong tình hình mới
Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức Hội thi tìm hiểu Di sản văn hóa năm 2023