Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Khánh Hòa
Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về chính sách xã hội
Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng Đảng về chính trị
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước yêu cầu mới
Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới
Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới
Hội nghị Giao ban Trung tâm chính trị cấp huyện 6 tháng đầu năm 2023
Huyện ủy Diên Khánh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Dân vận khéo”
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh
Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,    đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua dạy - học