Đại đoàn kết toàn dân tộc – Cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam
     Biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành ấm no, hạnh phúc thực chất
Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng
“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Kết tinh và lan tỏa sức mạnh chính trị - Tinh thần dân tộc
Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng
     Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận quốc tế và trong nước về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - Cuốn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt
Quy định số 41 siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xử lý cán bộ lãnh đạo