Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Ý nghĩa tích cực của cụm từ “từ sớm, từ xa”
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, chủ động xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội
 Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hiện nay
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Ái Quốc với Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin
Bài học về xây dựng Đảng ở Việt Nam theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga
Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong Cách mạng Tháng  Mười Nga