Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới
Hội nghị Giao ban Trung tâm chính trị cấp huyện 6 tháng đầu năm 2023
Huyện ủy Diên Khánh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Dân vận khéo”
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh
Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,    đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua dạy - học
Kiểm tra việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách          Hồ Chí Minh đối với Huyện ủy Khánh Vĩnh
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Kiểm tra việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Huyện ủy Vạn Ninh
Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa