Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc
Thống nhất nhận thức về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay
Khánh Hòa tăng cường xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh
Nghiên cứu, phát triển khoa học lý luận chính trị theo yêu cầu của Đại hội XIII
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
“Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học
Hội thảo khoa học cấp tỉnh về Giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa