Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo tiên phong trong sự nghiệp đổi mới
Xây dựng văn hóa công vụ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tổng kết lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Khánh Hòa: Chuẩn bị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Về quan niệm, bản chất, giá trị, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin
Phát huy tinh thần tác phẩm "Tự chỉ trích" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với cán bộ chủ chốt Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh