Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trước những tác động của bối cảnh mới
Quan điểm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài và vận dụng trong thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài hiện nay
Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Lý luận về đạo đức của Đảng Cộng sản cầm quyền và thực tiễn Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới
Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
Giá trị tư tưởng của nền chính trị yêu nước, thương dân, dân là gốc với sự phát triển ở nước ta hiện nay
Những yếu tố tác động đến xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với xây dựng Đảng về đạo đức
Sự phát triển nhận thức của Đảng về phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội qua các thời kỳ lịch sử và yêu cầu bổ sung, phát triển trong bối cảnh mới
Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực