Báo chí cần nhanh hơn, nhạy hơn, chuyên nghiệp hơn và sát thực tiễn hơn
Báo Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2022
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh
 Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy vai trò báo chí cách mạng tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Ngày 5-10: Đưa vào hoạt động hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Phát sóng phim tài liệu "Khánh Hòa - Khát vọng phát triển"
Tăng cường hợp tác báo chí Việt Nam - Lào
Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II năm 2022