Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ
Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh
        Kết quả tích cực trong tuyên truyền về học và làm theo Bác
Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam
Cán bộ công an làm theo lời Bác
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đối với công việc
Những sinh viên vượt khó
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại
Bác Hồ với mùa xuân cuối cùng ở Pháp - 100 năm nhìn lại
Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh