Tọa đàm "Bác Hồ với công tác văn hóa": Góp phần vận dụng vào nhiệm vụ tham mưu, tuyên truyền
Noi gương Bác, tự soi, tự sửa
Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ” của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau Cách mạng Tháng Tám
Khu K9 - Nơi ghi dấu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay
Học, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương Bác Hồ
Ðoàn kết, bài học quý trong mọi thời đại