Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong Quân đội
Tư tưởng đổi mới của Hồ Chí Minh về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam và giá trị đối với định hình mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay
Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức cách mạng và năng lực trình độ của cán bộ, đảng viên
Khánh Sơn: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả
Tư tưởng phương pháp, nghệ thuật và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện bạn, thù trong quan hệ quốc tế - vận dụng nhận diện đối tác, đối tượng hiện nay
Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo vệ và phát triển học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa