Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch triển khai đón khách du lịch
Tăng cường phân cấp, phân quyền; đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn
Chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Thu hút đầu tư nước ngoài: Nhiều giải pháp đột phá
Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
Tạo đột phá để phát triển
NHỮNG ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Quyết tâm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
Niềm tin đầu năm mới