Đồng chí Lại Xuân Môn giữ chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương