​​​​​​​Các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp Tết phải có những nét mới, ấn tượng
Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII
Các cơ sở giáo dục công lập: Phải thực hiện nghiêm công tác quản lý thu, chi tài chính
Chủ động phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi đóng góp, ủng hộ Quỹ Phát triển Bóng đá Khánh Hòa
Khuyến học, khuyến tài góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà
Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập
Đáp ứng đủ nhu cầu sách giáo khoa
Náo nức tựu trường
Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học mới