Năm 2023, công tác dư luận xã hội tỉnh Khánh Hòa từng bước đạt kết quả tích cực, giúp các cơ quan lãnh đạo có thêm thông tin đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khánh Hòa: Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội
Khánh Hòa: Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội

 

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phải đi trước, đón đầu

Xác định công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình mới, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 06/9/2023 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới” (gọi tắt là Đề án 07). Đề án ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm góp phần tạo cơ chế, động lực mới để công tác dư luận xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, định hướng dư luận, tránh phát sinh “điểm nóng”, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đề án, công trình trọng điểm triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Sau khi Đề án 07 được ban hành, tính đến ngày 18/12/2023, đã có 12 địa phương, đơn vị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Bám sát thực tiễn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chủ động nắm bắt, theo dõi, định hướng dư luận xã hội, tập trung những vấn đề thời sự, nổi cộm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như: Quá trình xây dựng Đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045; công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm … từ đó tổng hợp, phân tích, dự báo xu hướng, tham mưu cấp ủy giải pháp xử lý, ngăn ngừa vấn đề phức tạp có thể phát sinh.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức: Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của cơ sở; trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa, các Fanpage Nha Trang ngày mới, Nhớ Miền Trung; phần mềm nhận diện và cảnh báo các tin tức tiêu cực liên quan đến tỉnh Khánh Hòa - Reputa; các hội nghị, cuộc họp định kỳ. Qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trên các lĩnh vực, báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong nắm bắt, định hướng dư luận xã hội từng bước phát huy hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình (hoặc kế hoạch) phối hợp công tác với 18 cơ quan, đơn vị cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII.  

Đặc biệt, tháng 5/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Chương trình và Kế hoạch phối hợp công tác với Công an tỉnh, đây là bước triển khai Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong triển khai các quy hoạch quan trọng và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Chương trình và Kế hoạch phối hợp công tác với Công an tỉnh Khánh Hòa

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn, phát hành 6.500 cuốn Tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 3000 cuốn Tài liệu Hỏi - Đáp về điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Cập nhật 02 đề cương tuyên truyền: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1)… từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Được biết, đến 29/11/2023, kết quả bàn giao mặt bằng toàn dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đạt 96%; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) đợt 1 đạt 73,8%.

Các tài liệu tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa biên soạn, phát hành

 

Không ngừng đổi mới công tác điều tra dư luận xã hội

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai hiệu quả 03 đợt điều tra dư luận xã hội. Đợt 1 với chủ đề: “Đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII” (Triển khai bằng hình thức trực tiếp với 1.000 phiếu). Kết quả đợt điều tra được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao, là kênh thông tin quan trọng để Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đợt 2 với chủ đề: “Công tác đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh” (Triển khai bằng hình thức trực tuyến, thu hút 12.096 người tham gia). Cuộc điều tra đã đánh giá ý kiến của các tầng lớp nhân dân về chất lượng giáo dục và đào tạo theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Đợt 3 với chủ đề “Đánh giá sự hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, thương hiệu Việt Nam, thương hiệu Khánh Hòa” (Triển khai bằng hình thức trực tuyến, thu hút 6.088 người tham gia), qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể để cấp ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan tham khảo, nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tốt với Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai tốt 02 cuộc thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những vấn đề đặt ra

Dự báo thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương; triển khai các quy hoạch, dự án quan trọng; đây là thời cơ để Khánh Hòa phát triển, bứt phá, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cũng là thách thức khi tác động đến đời sống xã hội, tư tưởng, tâm trạng của một bộ phận người dân. Bối cảnh trên đặt ra nhiều yêu cầu mới cho công tác dư luận xã hội, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả Đề án số 07; nâng cao hiệu quả các kênh thông tin, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tăng cường phối hợp trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội theo Quyết định số 238 của Ban Bí thư khóa XII; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc điều tra dư luận xã hội.

Công tác dư luận xã hội không phải dễ dàng, chính vì vậy mỗi cấp ủy Đảng cần xem đây là nhiệm vụ chính trị, không “khoán trắng” cho Tuyên giáo; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng Nhân dân để có giải pháp xử lý kịp thời, tránh phát sinh “điểm nóng”; đồng thời, chú trọng việc trao đổi, phản hồi đối với thông tin dư luận xã hội quan tâm.  

Hoàng Vy

 

  Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phải đi trước, đón đầu Xác định công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình mới, năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 06/9/2023 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới” (gọi tắt là Đề án 07). Đề án ra đời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm góp phần tạo cơ chế, động lực mới để công tác dư luận xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, định hướng dư luận, tránh phát

Tin khác cùng chủ đề

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh
          Đề nghị Trung Quốc không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam
Hoạt động cứu trợ cho người dân trong dịch Covid-19: Hiệu quả, công khai, minh bạch
Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn làm giả một số giấy tờ ngân hàng

Gửi bình luận của bạn