Chiến thắng Điện Biên Phủ - Biểu tượng và đỉnh cao của văn hóa giữ nước Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chiến thắng Điện Biên Phủ
Bác Hồ với đồng bào Nam Bộ và sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Hãy giữ vững chí khí chiến đấu!
Đồng chí Trần Phú
Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc
Tổng Bí thư Trần Phú và những bài học quý báu cho hôm nay
Hiệp định Pari - thắng lợi có ý nghĩa chiến lược dẫn đến đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ