Lý luận chính trị là hệ thống tri thức của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc. Lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư duy khoa học, phương pháp làm việc biện chứng, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

 

Học tập lý luận chính trị là một việc làm vô cùng cần thiết, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, việc học tập lý luận chính trị được cấp ủy, chính quyền hết sức quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên nói chung đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không hoang mang, dao động trước các thông tin xấu độc. Tuy nhiên, việc dạy học lý luận chính trị tại Trường Chính trị và trung tâm chính trị các huyện, thành phố còn có những hạn chế nhất định: nội dung giảng dạy lý luận chính trị còn nặng về lý thuyết, chưa có nhiều kiến thức thực tế. Phương pháp dạy học chủ yếu là các phương pháp truyền thống, chưa phát huy tính năng động, sáng tạo của học viên. Việc quản lý học viên, theo dõi giám sát quá trình tự học của học viên còn hạn chế. Một số học viên chưa biết vận dụng kiến thức lý luận vào giải quyết các công việc trong thực tế.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo lý luận chính trị theo phương châm “học đi đôi với hành”; “lý luận gắn với thực tế”. Tăng cường áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Thường xuyên rèn luyện để có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ lý luận sâu sắc, có năng lực và phương pháp truyền đạt hấp dẫn, khả năng thuyết phục người học. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, góp ý rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác của giảng viên trong tự học tập nghiên cứu nâng cao trình độ để có lý luận sắc bén, phân biệt quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước các thông tin xấu độc.

Bốn là, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố cần tăng cường công tác quản lý học viên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên tham gia các chương trình đào tạo lý luận chính trị theo dõi, quản lý, động viên, khuyến khích học viên. Khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị trong một bộ phận học viên. Thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận, nghiên cứu thực tế tại cơ sở, vận dụng kiến thức đã được trang bị vào thực tế địa phương.

Các giải pháp trên được thực hiện thường xuyên chắc chắn đội ngũ đảng viên sẽ có trình độ lý luận sắc bén, có kinh nghiệm thực tế, biết xử lý các tình huống tại cơ sở, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang

  Học tập lý luận chính trị là một việc làm vô cùng cần thiết, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, việc học tập lý luận chính trị được cấp ủy, chính quyền hết sức quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên nói chung đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không hoang mang, dao động trước các thông tin xấu độc. Tuy nhiên, việc dạy học lý luận chính trị tại Trường Chính trị và

Tin khác cùng chủ đề

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị - một lực lượng quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Tăng cường thao giảng giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh

Gửi bình luận của bạn