Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, trường chính trị cấp tỉnh cần tập trung đổi mới công tác bồi dưỡng theo hướng tiếp cận năng lực, chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng thái độ làm việc đúng đắn, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay
Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay
Đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở các trường chính trị cấp tỉnh hiện nay
 

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp xã năm 2023_Ảnh: truongchinhtrithainguyen.gov.vn.

1. Mở đầu

Trường chính trị cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo cấp xã, thực hiện các chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao. Công tác bồi dưỡng đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp xã; nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ cấp xã. Tuy nhiên, nội dung bồi dưỡng trong những năm vừa qua chủ yếu tập trung vào việc cập nhật kiến thức và kỹ năng chứ chưa thực sự xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực. So với yêu cầu về nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo cấp xã, nội dung bồi dưỡng trong nhiều chương trình bồi dưỡng còn có những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, để nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo cấp xã, trong thời gian tới, cần đổi mới công tác bồi dưỡng.

2. Những yêu cầu về năng lực đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

Cấp xã là cấp ở cơ sở, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, nơi trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách và thực hiện, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để lãnh đạo, điều hành hiệu quả các hoạt động ở cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã cần có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã là tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ của cán bộ cấp xã được thể hiện, vận dụng và phát triển trong quá trình lãnh đạo, quản lý để đạt được kết quả mong muốn trong những điều kiện nhất định. Cụ thể:

Về kiến thức: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã phải có tri thức, sự hiểu biết, khả năng tiếp nhận, phân tích, tổng hợp các vấn đề, những cơ hội và thách thức trong tương lai. Các kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã cần nắm vững gồm: kiến thức lý luận chính trị và quản lý nhà nước; kiến thức chuyên môn, tin học và ngoại ngữ; kiến thức thực tế…

Kỹ năng: Cán bộ cấp xã có khả năng thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động nhằm tạo ra kết quả thực hiện công vụ một cách hiệu quả; thể hiện ở phương pháp, cách thức xử lý tình huống lãnh đạo, quản lý; như: kỹ năng tổ chức, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch, kỹ năng diễn thuyết, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết xung đột….

Thái độ: Trong mối quan hệ với cấp trên, đồng cấp, cấp dưới, nhân dân, công việc, cán bộ cấp xã phải có thái độ phù hợp, đúng đắn. Cụ thể như: Đối với nhân dân, phải luôn tôn trọng, tận tụy phục vụ với thái độ khách quan, công bằng, khiêm tốn; đối với với nhiệm vụ được giao, cần có thái độ nghiêm túc, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tận tụy với công việc, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, gương mẫu; đối với cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp, phải tôn trọng, tuân thủ, phối hợp, chia sẻ…

3. Giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã

Một là, xây dựng nội dung bồi dưỡng bám sát tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực và kết quả đánh giá năng lực của cán bộ cấp xã

Xây dựng nội dung bồi dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

Căn cứ vào khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần thiết kế phù hợp, thỏa mãn nhu cầu kiến thức, kỹ năng của cán bộ các cấp. Theo đó, trước hết và mỗi ngành, mỗi cấp cụ thể hóa khung tiêu chuẩn, phối hợp với cơ sở đào tạo để xây dưng nội dung, chương trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ cho cán bộ của mình.

Khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý gồm:

(1) chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng...

(2) có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong  nội bộ;…

(3) có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp;

(4) có năng lực và uy tín; tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm;

(5) đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

Bám sát các quy định về tiêu chuẩn chức danh của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã (gồm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể), quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10-6-2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 - 8 - 2023). Theo đó:

 Nội dung bồi dưỡng phải bảo đảm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ, theo tiêu chuẩn đối với từng vị trí chức danh. Chương trình bồi dưỡng cần xây dựng theo nhu cầu công việc, trong đó xác định rõ kiến thức, kỹ năng người học cần đạt được sau khi kết thúc khoá học như cập nhật thông tin, bổ sung tri thức mới, hiện đại, phát triển kỹ năng nghề nghiệp hoặc nghiệp vụ công tác đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Nội dung giảng dạy cần tập trung vào việc xử lý các tình huống phát sinh từ thực tiễn của các địa phương để rèn luyện phương pháp, kỹ năng công tác. Cần tập trung bồi dưỡng các kỹ năng phối hợp, kỹ năng tham mưu, đề xuất giải quyết công việc, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề…

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ cho cán bộ cấp xã. Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ cấp xã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Xây dựng nội dung bồi dưỡng bám sát khung năng lực và kết quả đánh giá năng lực của cán bộ cấp xã

Khung năng lực được cấu thành từ các năng lực, là tập hợp các khả năng, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ và các phẩm chất cần có để cán bộ cấp xã thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ trong cơ quan, tổ chức. Khung năng lực của cán bộ cấp xã mô tả sự kết hợp cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi và những đặc tính cá nhân khác cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ đạt năng suất, hiệu quả.

Nội dung bồi dưỡng cần bám sát khung năng lực, cấp độ năng lực của cấp xã. Trong đó, các cấp độ năng lực được dùng để xác định hành vi của người cán bộ cấp xã cần có để thực hiện hiệu quả công việc và làm chủ khả năng đó (được sắp xếp theo chiều tăng dần của kiến thức, kỹ năng và thái độ với công việc), thể hiện qua chỉ số năng lực của cán bộ cấp xã.

Từ khung năng lực và yêu cầu của khung năng lực, xác định các nội dung kiến thức cần bổ sung, kỹ năng cần trang bị, rèn luyện và nội dung xây dựng đạo đức công vụ, thái độ làm việc cần được nâng cao của cán bộ cấp xã. Đây là một căn cứ quan trọng để cơ sở đào tạo, bồi dưỡng căn cứ vào xây dựng nội dung, biên soạn tài liệu bồi dưỡng.

Hai là, xây dựng nội dung bồi dưỡng tập trung vào các yếu tố cấu thành năng lực của cán bộ cấp xã

Chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp xã nên được xây dựng theo lý thuyết chuỗi kết quả, nghĩa là xuất phát từ tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức công vụ của cán bộ cấp xã để xác định những nội dung, cách thức đào tạo, bồi dưỡng. Cần thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày và tập trung vào các nội dung thiết thực, thiết yếu, phù hợp với đặc điểm công tác của cán bộ cấp xã và linh hoạt trong việc biên soạn và thực hiện chương trình.

Trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung bồi dưỡng những nội dung sau:

Đối với bồi dưỡng nâng cao kiến thức: Tập trung vào một số vấn đề lý luận gắn với thực tiễn, đòi hỏi người cán bộ cấp xã phải nắm vững để thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như: Xây dựng Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng chính quyền địa phương; kiểm soát quyền lực nhà nước; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng…

Đối với bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng: Cần tập trung vào các kỹ năng cần có của cán bộ ở cơ sở, như: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục; kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch ở cơ sở…

Đối với bồi dưỡng nâng cao đạo đức, rèn luyện thái độ làm việc: Cần tập trung vào các nội dung cơ bản, cốt lõi về đạo đức công vụ, văn hóa công sở như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về liêm chính, phòng chống tham nhũng, nói đi đôi với làm…; xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ lãnh đạo cấp xã; phát huy dân chủ.

Tùy theo thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ trên địa bàn, nhu cầu của cán bộ đối với nâng cao năng lực mà các chuyên đề có thể được lựa chọn theo hướng tập trung vào nâng cao kiến thức, hay rèn luyện kỹ năng, hoặc nâng cao đạo đức công vụ, rèn luyện thái độ làm việc.

Cùng với việc đổi mới về nội dung bồi dưỡng, đối với các lớp bồi dưỡng không theo chương trình cố định, các trường chính trị cần chủ động chuẩn bị, biên soạn tài liệu bồi dưỡng để phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên, bảo đảm khoa học.

Ba là, xây dựng nội dung bồi dưỡng cán bộ cấp xã bảo đảm vừa có sự thống nhất, vừa có sự phân hóa

Để nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, cần thống nhất tập trung vào bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và thái độ nhưng cũng cần bảo đảm sự phân hóa trong xác định đối tượng bồi dưỡng. Đây là yêu cầu cần thiết trong thực hiện bồi dưỡng. Thời gian qua, việc phân hóa đối tượng bồi dưỡng ở trường chính trị tỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở chức vụ đảm nhiệm của cán bộ. Trên cơ sở tiếp tục phân hóa đối tượng bồi dưỡng, cần thiết kế nội dung bồi dưỡng theo nhiều cách khác nhau:

(1) Theo nhiệm vụ mà cán bộ cấp xã đảm nhiệm: Theo căn cứ này có thể thiết kế chương trình bồi dưỡng dựa trên nhiệm vụ, thẩm quyền của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên các lĩnh vực khác nhau. Cách xây dựng chương trình bồi dưỡng này góp phần cung cấp kiến thức chuyên sâu cho cán bộ theo từng lĩnh vực công tác, mảng công việc; mặt khác, tránh dàn trải không cần thiết trong chương trình bồi dưỡng.

(2) Theo nhiệm vụ, quyền hạn của cấp cơ sở đô thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng: Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị và nông thôn có những điểm khác nhau. Vì vậy, nếu bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo cấp xã nói chung sẽ không bao quát hết và tạo ra khoảng trống trong nội dung bồi dưỡng. Mặt khác, khó tạo ra sự thống nhất, đồng điệu và hứng thú cho tất cả các học viên tham gia học tập khi phải nghiên cứu cả những vấn đề không thuộc thẩm quyền của mình.

Theo định hướng này, vừa qua, xuất phát từ sự khác biệt trong chức năng, nhiệm vụ của cấp xã (ở nông thôn) và phường, thị trấn (ở đô thị), Bộ Nội vụ đã có sự phân hóa đối tượng học viên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã và chủ tịch ủy ban nhân dân phường, thị trấn để ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý riêng. Tương ứng với đó là Tài liệu bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng người học, mà trường chính trị các tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện thông qua việc tổ chức các lớp theo phân công, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào nội dung tài liệu bồi dưỡng thì sẽ là không đủ để triển khai đối với các chương trình bồi dưỡng khác, với đối tượng cán bộ cấp xã trong một nhiệm kỳ hoạt động. Việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng trên cơ sở cập nhật thực trạng của địa phương, thiết kế thêm các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của địa phương là việc cần thiết.

(3) Theo năng lực của cán bộ cấp xã: Nhằm nâng cao năng lực của cán bộ cấp xã, trường chính trị cũng có thể căn cứ vào mức độ năng lực của cán bộ cấp xã trên địa bàn (thể hiện qua chỉ số năng lực) để phân hóa đối tượng học viên. Qua đó, thiết kế các chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp, đúng mục tiêu, nhằm phát triển các năng lực còn cần được tiếp tục bổ trợ và phát triển của cán bộ cấp xã. Để làm được điều này, khâu đánh giá năng lực cán bộ là vô cùng quan trọng.

(4) Theo nhu cầu của lãnh đạo cấp xã: Việc học tập, nâng cao trình độ vừa là nhiệm vụ, vừa là nhu cầu của cán bộ cấp xã. Bởi đây là nhu cầu tự thân nên chủ yếu xuất phát từ quá trình tự đánh giá của cán bộ (thấy mình còn thiếu kiến thức gì, thiếu kỹ năng gì... thì đăng ký học kiến thức, kỹ năng ấy). Để làm được điều này, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải chú trọng khâu khảo sát, thu thập ý kiến và đăng ký nhu cầu của người học để lập các lớp bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng cũng vì thế cần được thiết kế đáp ứng nhu cầu người học, tập trung vào “đặt hàng” của người học. Hiện nay, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ yếu triển khai theo cách thiết kế nội dung bồi dưỡng theo đặt hàng của các địa phương trên địa bàn. 

Bốn là, bảo đảm tính “mở” trong nội dung bồi dưỡng cán bộ cấp xã

Đối với một số chương trình bồi dưỡng đã được xây dựng sẵn nội dung và áp dụng trong toàn quốc (như chương trình bồi dưỡng chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã), một mặt, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cần thực hiện các nội dung theo chương trình; mặt khác, tùy thời gian và loại hình lớp bồi dưỡng, cũng cần linh hoạt trong việc bổ sung các chuyên đề đáp ứng tình hình địa phương (các chuyên đề báo cáo), các chuyên đề về xây dựng đạo đức công vụ, thái độ làm việc (trong nội dung chương trình không có hoặc chiếm tỷ lệ ít)... nhằm nâng cao năng lực toàn diện theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực. Có thể thiết kế các buổi thảo luận mà vấn đề thảo luận chính là vấn đề phát sinh trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý của cán bộ ở cơ sở.

Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã hiện chưa có tài liệu bồi dưỡng được xây dựng riêng cho từng chức danh và áp dụng thống nhất trong toàn quốc (như bí thư, phó Bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã), tùy vào khả năng và tình hình thực tế, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thể chủ động lựa chọn một trong số các cách xây dựng nội dung bồi dưỡng theo hướng phân hóa học viên ở trên. Trong trường hợp đó, để nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo cấp xã, cần bám sát khung năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) để xác định nội dung bồi dưỡng, dung lượng các nội dung trong chương trình bồi dưỡng.

Như vậy, việc xây dựng nội dung bồi dưỡng trong các chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp xã, một mặt, cần bảo đảm kiến thức cơ bản, nền tảng, mặt khác, phải bảo đảm tính linh hoạt, tính thực tế, tính cập nhật, tính dự đoán, tính mới...

Năm là, đổi mới, linh hoạt trong tổ chức, quản lý bồi dưỡng

 Trước khi bồi dưỡng: Thực hiện khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ cấp xã, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng và giúp giảng viên hiểu rõ nhu cầu, nguyện vọng của người học để xác định nội dung và lựa chọn phương pháp truyền đạt phù hợp.

 Trong khi bồi dưỡng: Cần tăng cường công tác quản lý học viên thông qua nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, của chủ nhiệm lớp và các bộ phận liên quan trong quản lý học viên. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cần đánh giá học viên ở các góc độ: Kết quả học tập các chuyên đề (kiến thức); rèn luyện tác phong, đạo đức, kỷ luật, ý thức tham gia các hoạt động thực tế (thái độ, phẩm chất)

Sau khi bồi dưỡng: Hiệu quả của bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ cấp xã được thể hiện kết quả giải quyết công việc, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ sau khi được bồi dưỡng. Đây là kênh thông tin phản hồi cần thiết để điều chỉnh nội dung và cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Sáu là, xây dựng đội ngũ giảng viên; tăng cường đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đáp ứng yêu cầu của bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo cấp xã   

Xây dựng đội ngũ giảng viên

Để nâng cao bản lĩnh chính trị cho giảng viên, cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện đạo đức, văn hóa giảng viên trường Đảng. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương để đưa giảng viên các trường chính trị đi thực tế có kỳ hạn tại các địa phương. Đây là môi trường để giảng viên rèn luyện, phát huy tính tích cực và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn.

Giảng viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, thông qua việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, phương pháp giảng dạy... Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, góp phần luận giải những vấn đề lý luận mới, đang đặt ra.

Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng

Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng chính là các chuyên gia, nhà quản lý, những chủ thể có khả năng cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu và những kinh nghiệm quản lý cho cán bộ cấp xã. Trên cơ sở của Quy chế giảng viên thỉnh giảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, phân công cán bộ tham gia giảng dạy. Các giảng viên thỉnh giảng khi được phân công, cần nghiên cứu và thực hiện đúng trách nhiệm, vai trò của mình để đảm bảo chất lượng bài giảng.

Bảy là, đổi mới phương pháp bồi dưỡng, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong bồi dưỡng cán bộ cấp xã

Tăng cường sử dụng phương pháp bồi dưỡng theo hướng tích cực, phát huy tính tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học viên, tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên với nhau. Theo đó, chuyển từ “dạy” sang hướng dẫn; từ nghe và tiếp thu một cách thụ động sang tự học; chủ yếu là trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, cùng nhau bàn bạc, thảo luận để tìm ra biện pháp giải quyết tối ưu một vấn đề đang được đặt ra.

Việc áp dụng bồi dưỡng trực tuyến hoặc tạo điều kiện cho học viên tham gia giải quyết tình huống ảo mô phỏng thực tế trong phạm vi lớp học trực tiếp có thể nâng cao hiệu quả bồi dưỡng. Số hóa giáo trình, tài liệu bồi dưỡng giúp giảng viên và học viên dễ dàng truy cập vào nguồn dữ liệu, vừa tiết kiệm chi phí in ấn. Cần coi trọng đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng hiện đại và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng.

Để góp phần nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo cấp xã, việc đổi mới nội dung bồi dưỡng trong các chương trình bồi dưỡng tại trường chính trị cấp tỉnh là rất quan trọng. Việc đổi mới công tác bồi dưỡng tập trung vào mục đích nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, tập trung vào nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng và xây dựng thái độ làm việc, đạo đức công vụ. Xác định đúng, trúng vấn đề cần bồi dưỡng; xây dựng nội dung bồi dưỡng phù hợp và tổ chức thực hiện trên thực tế các nội dung bồi dưỡng chính là cách để góp phần bảo đảm hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng cán bộ của trường chính trị cấp tỉnh; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu. 

TS LÊ MINH HƯỜNG
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

  Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp xã năm 2023_Ảnh: truongchinhtrithainguyen.gov.vn. 1. Mở đầu Trường chính trị cấp tỉnh có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo cấp xã, thực hiện các chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao. Công tác bồi dưỡng đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cấp xã; nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ cấp xã. Tuy nhiên, nội dung bồi dưỡng trong những năm vừa qua chủ yếu tập trung vào việc cập nhật kiến thức và kỹ năng chứ chưa thực sự xuất phát từ yêu cầu nâng cao năng lực. So với yêu cầu về nâng cao năng lực cán bộ l&atilde

Tin khác cùng chủ đề

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị - một lực lượng quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Tăng cường thao giảng giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Gửi bình luận của bạn