Xây dựng trường chính trị chuẩn xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh. Ngày 19.5.2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của hệ thống trường chính trị, vai trò quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.               

Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở
Xây dựng trường chính trị chuẩn, tạo bước đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh                

1. Yêu cầu chuẩn hóa các mặt công tác của trường chính trị cấp tỉnh   Cùng với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trường chính trị cấp tỉnh) tạo thành hệ thống trường Đảng từ Trung ương đến các địa phương. Trường chính trị cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Những năm qua, nhất là từ khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13.11.2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị cấp tỉnh, công tác trường chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành

Tin khác cùng chủ đề

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị - một lực lượng quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên trường chính trị cấp tỉnh
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở lớp năm 2017

Gửi bình luận của bạn