Làm công tác tuyên huấn thời đánh tây
Nhớ ông Năm Thái…
Hội thảo góp ý  Phần thứ tư, giai đoạn 2000-2010 cuốn: Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Ninh Hòa 1975-2010
Nha Trang hành trình 30 năm đổi mới
Cảm xúc chặng đường 10 năm đầu giải phóng Nha Trang
“Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”
CUỘC TỔNG TẤN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975 Ở NHA TRANG - KHÁNH HÒA
Thẩm định Cuốn sách  Lịch sử phong trào Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa 1930-2011