Diên Khánh: Bồi dưỡng đối tượng Đảng cho hơn 120 quần chúng ưu tú
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với các chức sắc tôn giáo
Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng”
Diên Khánh: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ hội phụ nữ
Diên Khánh: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho trưởng ban công tác Mặt trận
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đảng viên,  giáo viên, đoàn viên thanh niên huyện Khánh Vĩnh
ĐÀO TẠO SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH KHÁNH HÒA: 13 NĂM NHÌN LẠI