Ngày 19/8/2022, Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại tá Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Học viện Hải quân chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Học viện Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Sĩ quan Không quân và Trường Sĩ quan Thông tin. Cùng dự còn có đại diện cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Hải quân.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nhận được hơn 100 bài viết của các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Các bài viết được chuẩn bị công phu, có chiều sâu, chất lượng và đều thống nhất khẳng định: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phân tích, làm rõ các nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị khoa học và tính thời sự sâu sắc của tác phẩm; nhấn mạnh vai trò của tác phẩm đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng con người; củng cố niềm tin, lòng kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; làm rõ những luận cứ khoa học để đánh bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới; đồng thời vận dụng giá trị tác phẩm vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, đã có 8 bài tham luận trình bày trực tiếp tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận với chủ đề: Vận dụng tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hiện nay. Tham luận khẳng định, công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng, không tách rời và gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Hơn 92 năm qua, công tác tư tưởng của Đảng đã đóng góp quan trọng trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của công tác tư tưởng. Vận dụng những giá trị cốt lõi của tác phẩm là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt công tác tư tưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay; truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời, những cơ sở lý luận sâu sắc, khoa học, thuyết phục của tác phẩm là luận cứ quan trọng để vạch trần âm mưu và đấu tranh, phản bác để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, phát triển hiện đại.

Đại tá Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Học viện Hải quân phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Học viện Hải quân đề nghị, sau hội thảo các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, học viên. Gắn các nội dung cốt lõi của tác phẩm trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, từ đó tạo sự chuyển biến thực sự từ nhận thức đến hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả về mọi mặt công tác. Các khoa chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn đẩy mạnh nghiên cứu sâu sắc hơn các quan điểm cơ bản trong tác phẩm, kịp thời đưa các nội dung của tác phẩm vào giảng dạy và vận dụng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lâm An

Đại tá Bùi Duy Thống, Phó Chính ủy Học viện Hải quân chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Học viện Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Sĩ quan Không quân và Trường Sĩ quan Thông tin. Cùng dự còn có đại diện cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Hải quân. Quang cảnh Hội thảo Hội thảo đã nhận được hơn 100 bài viết của các nhà khoa học, giảng viên, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Các bài viết được chuẩn bị công phu, có chiều sâu, chất lượng và đều thống nhất khẳng định: Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình có tầm kh&aacut

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)

Gửi bình luận của bạn