Ngày 18/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; đồng thời, tùy vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức hội nghị sơ kết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Ảnh 1: Một số ấn phẩm lịch sử do tỉnh Khánh Hòa biên soạn, xuất bản

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đồng thời, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác lịch sử đảng trong công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

Ảnh 2: Hội thi Tuyên truyền Lịch sử Đảng bộ thị xã Ninh Hòa do Hội LHPN thị xã tổ chức

Nội dung sơ kết gồm: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, Kế hoạch số 84-KH/TU của cấp ủy đảng, chính quyền; Việc cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện; Việc đưa nội dung vào các kế hoạch công tác, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII và việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XVII, XVIII về công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng. Về đánh giá kết quả đạt được, tập trung vào một số nội dung, như: Chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; công tác sư tầm tư liệu; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử các ban ngành, đoàn thể, lịch sử cách mạng của các xã, phường, thị trấn; công tác tuyên truyền, công tác giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, ban, ngành trong toàn Đảng, toàn xã hội; việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng; điều kiện, cơ sở vất chất, kinh phí phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng;... 

Ảnh 3: Tổ chức cho các em học sinh dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

- Một hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ

 

Kế hoạch đặt ra yêu cầu phải triển khai việc tổ chức sơ kết đồng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Việc sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 20-CT/TW và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

                                                                                     Lâm An

Ảnh 1: Một số ấn phẩm lịch sử do tỉnh Khánh Hòa biên soạn, xuất bản Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đồng thời, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác lịch sử đảng trong công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, nhất

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)

Gửi bình luận của bạn