Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI
Bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát với tình hình thực tiễn, mang tính khả thi cao
Rà soát chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa VI
Rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri