Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại các địa phương
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua một số kết quả giám sát
Thống nhất nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh
Giám sát các hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Giám sát công tác quản lý khám, chữa bệnh tại các bệnh viện
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa