Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), ngày 8-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”
Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), ngày 8-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

 

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Quang cảnh buổi hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, đồng chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại các điểm cầu khác có sự tham gia của đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng hơn 300 cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, với bản lĩnh phi thường, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại và tài tổ chức lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước ta, tích cực và dày công chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng ta, một chính Đảng cách mạng chân chính, tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng hoàn toàn miền bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Khẳng định rõ tư tưởng, phong cách và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong quá trình đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Đảng và nhân dân ta luôn trung thành, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu cao cả: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Mỗi cán bộ đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để xứng đáng là “công bộc của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ, từ thực tiễn cách mạng nước ta hơn 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có Đảng đã cho thấy rằng: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XII. Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành phương châm quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Điều này đang được Đảng ta thực hiện quyết liệt, được đông đảo nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, khách quan và khoa học, các đại biểu dự hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng ta, dân tộc ta, có giá trị to lớn và sức sống trường tồn, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Một số nhà khoa học đã thảo luận về những bổ sung, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Hội thảo thống nhất khẳng định sự trung thành, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu, vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì đường lối đổi mới của Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, với quyết tâm và khát vọng làm nên kỳ tích phát triển Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

* Ngày 7-5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1242/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim bao gồm: Phim truyện “Trăng đại ngàn” - Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất; phim tài liệu “Trường Sơn có những cô bộ đội lái xe”, “Chim sắt ngày xưa” - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, “Đất gọi” - Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất; phim hoạt hình “Vầng sáng ấm áp” - Công ty cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất. Tuần phim diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26-5.

* Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13-5), ngày 8-5, TP Hải Phòng và Tập đoàn FLC động thổ dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4, đường Trần Phú (quận Ngô Quyền). Đây là tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Tòa tháp cao 72 tầng (290 m) và sẽ là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, với thiết kế hiện đại, độc đáo, gồm các hợp phần: khách sạn, văn phòng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế; trung tâm hội nghị với sức chứa 1.200 chỗ ngồi; trung tâm thương mại dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, ẩm thực,...

* Cùng ngày, TP Hải Phòng thông xe kỹ thuật tuyến đường tỉnh 359 đoạn từ chân cầu Bính đến ngã tư thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) dài hơn 4 km, tổng mức đầu tư hơn 424 tỷ đồng. Công trình thuộc dự án đầu tư, cải tạo đường tỉnh 359 từ cầu Bính đến xã Trung Hà dài hơn 8 km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường được thiết kế rộng 21,5 m, quy mô sáu làn xe, vận tốc 60 km/giờ. Cùng với nhiều tuyến giao thông khác đang triển khai, khi hoàn thành sẽ hình thành mạng lưới giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, hành khách từ các khu công nghiệp huyện Thủy Nguyên tới quốc lộ 5, quốc lộ 10 và tỉnh Quảng Ninh,...

PV

Theo https://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44403902-hoi-thao-khoa-hoc-%E2%80%9Cchu-tich-ho-chi-minh-voi-su-nghiep-doi-moi-phat-trien-va-bao-ve-to-quoc%E2%80%9D.html

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), ngày 8-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đảng ủy trực thuộc Trung ương.   Quang cảnh buổi hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quố

Tin khác cùng chủ đề

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Công an Khánh Hòa: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Huyện ủy Cam Lâm
Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng
"CHIẾU CẦU HIỀN" CỦA TRUNG ƯƠNG
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác

Gửi bình luận của bạn