Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua
Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ mới
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay
Học, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương
Nâng lên tầm cao mới việc học và làm theo tấm gương Bác Hồ
Ðoàn kết, bài học quý trong mọi thời đại
Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khát vọng về đất nước Việt nam cường thịnh, giàu mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Mùa xuân là Tết trồng cây
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ông Bùi Xuân Phước