Sinh hoạt chính trị, tháng 3/2021: Những lời dặn và nhắn nhủ của Bác Hồ với Bộ đội biên phòng
Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay