Tin trong Tỉnh

Hoạt động tuyên giáo

Quốc hội

Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Thông tin đối ngoại

Video nổi bật

Mặt trận và các đoàn thể

Tuyên truyền

Chăm lo cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Khoa giáo

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

Lý luận chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử Đảng và số hóa tư liệu, tài liệu lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Báo chí

Báo Khánh Hòa tổng kết công tác năm 2022

Văn hóa Văn nghệ

Rộn ràng hội chơi bài chòi xuân

Dư luận quan tâm

Thư viện ảnh

  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang
  • Ảnh đẹp Nha Trang