Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Đại hội Đảng

Đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Hội thảo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” được tổ chức nhằm xây dựng các căn cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất những nội dung, định hướng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Đại hội Đảng
Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Đại hội Đảng

Đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Hội thảo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” được tổ chức nhằm xây dựng các căn cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất những nội dung, định hướng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

 
 
Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tới dự có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí chuyên trách tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương phía Bắc và các tỉnh miền Trung; các nhà khoa học, chuyên gia các bộ, ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh, về nghiên cứu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII khẳng định: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong giai đoạn tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Hội thảo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” được tổ chức nhằm xây dựng các căn cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung, định hướng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.

Hình ảnh tại Hội thảo.

Ban tổ chức đã nhận được 50 bài tham luận của 30 tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các nhà khoa học và các đại biểu. Tại Hội thảo, các tham luận, các ý kiến đã tập trung thảo luận, phân tích kỹ, luận giải khoa học và làm sáng tỏ những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách và cả phương pháp luận Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc trong đời sống xã hội.

Các tham luận Hội thảo đã tập trung làm rõ giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ý nghĩa là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam với những nội dung cốt lõi: Về giải phóng dân tộc, giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của dân, do dân, vì dân; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội không ngừng nâng cao đời sống vất chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...

Hội thảo cũng nhấn mạnh những nội dung có ý nghĩa thời đại trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần học tập và vận dụng để đáp ứng những yêu cầu của bối cảnh phát triển mới, như: Xây dựng và hiện thực hóa khát vọng hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và phương pháp Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng Đảng về văn hóa, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, thực hành tiết kiệm, kỷ cương, dân chủ, nêu gương, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên; Vận dụng triết lý phát triển xã hội bền vững theo tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết nhiều vấn đương đại, cấp bách như: giải quyết các vấn đề xã hội, phân tầng xã hội, biến đổi cơ cấu xã hội; phát triển toàn diện con người Việt Nam; phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo; xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh, hạnh phúc và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay...

Hội thảo đánh giá cao kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với các khâu đột phá ở mỗi địa phương, đơn vị đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ, chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân… Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, cơ quan, ban, ngành Trung ương cần được tôn vinh, nhân rộng.

Các tham luận Hội thảo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế như: Công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục còn chưa thật sự sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng. Việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời. Do đó, một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiêu biểu chưa được đầu tư tương xứng…

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo.

Các ý kiến tại Hội thảo cũng làm rõ bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, từ đó, xác định mục tiêu, quan điểm, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mới. Nhiều ý kiến tâm huyết tập trung vào những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực, mang tính khả thi cao. Một số ý kiến đề xuất cần ban hành Chỉ thị mới về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Chỉ thị sẽ tiếp tục gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong đó bổ sung về phương pháp luận, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có ý kiến đề nghị: trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần nâng cao vai trò của cấp uỷ. Trung ương chỉ đạo bao quát và giao quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương để tổ chức việc học tập sát hợp với địa phương, cơ sở… Các đại biểu cũng cho rằng, cần gắn với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương song phải lưu ý không đồng nhất việc học tập và làm theo Bác với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; không đồng nhất mọi gương người tốt, việc tốt đều là những gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hiệu quả của báo chí, truyền thông đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới, không chỉ là các phương thức truyền thống trong tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cũng thảo luận, góp ý kiến về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới phải gắn với việc hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam …/.

 
Hiền Nguyễn
Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/hoc-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-gan-voi-nghi-quyet-dai-hoi-dang-568245.html
Đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh: Hội thảo “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng” được tổ chức nhằm xây dựng các căn cứ khoa học cả về lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất những nội dung, định hướng chỉ đạo việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.     Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo. Ngày 19/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các

Tin khác cùng chủ đề

Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”
Công an Khánh Hòa: Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Huyện ủy Cam Lâm
Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng
"CHIẾU CẦU HIỀN" CỦA TRUNG ƯƠNG
Tiểu đoàn 460 học tập và làm theo Bác

Gửi bình luận của bạn