Bác về thăm quê
Học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng
Chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Huyện ủy Khánh Sơn: Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho cán bộ chủ chốt
Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng về đạo đức là yếu tố quyết định  tạo nên sức mạnh của Đảng
Phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta