Tạo sức lan tỏa trong tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng Quốc hội Tổ chức nhân sự Biển đảo Di chúc Hồ Chí Minh - Quốc bảo để xây dựng đất nước to đẹp hơn
Tuyên truyền sâu rộng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Bác Hồ
Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá
Nhớ lời Người dặn: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"
Sinh hoạt chính trị, tháng 3/2021: Những lời dặn và nhắn nhủ của Bác Hồ  với Bộ đội biên phòng
Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay