Giao ban Công tác Tuyên giáo quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2016
Hội thảo “Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển  giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 – 2020”
Kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại thị xã Ninh Hòa
Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016