Sáng ngày 11/10/2021, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Kiểm tra học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Huyện ủy Diên Khánh
Kiểm tra học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Huyện ủy Diên Khánh

Các thành viên Đoàn Kiểm tra 199 và Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh trao đổi ý kiến.

Đảng bộ huyện Diên Khánh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 3.123 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh xác định việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi học tập, quán triệt các Nghị quyết được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ từ huyện đến cơ sở, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền nội dung Nghị quyết thông qua các buổi nói chuyện thời sự; Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan; Trang Thông tin điện tử huyện mở thêm chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Công tác mở lớp được chú trọng triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch, phân công cụ thể việc theo dõi, quản lý lớp học. Do đó, đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, có 87% cán bộ, đảng viên tham dự. Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt 89,17%. Ban Thường vu Huyện ủy đã tăng cường, chấn chỉnh các đồng chí có thái độ lười, ngại học nghị quyết của Đảng, đã tiến hành thông báo tới tổ chức Đảng đề nghị kiểm điểm các đồng chí vắng học nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhưng không có lý do. Đồng thời, Huyện ủy đã đưa nội dung kiểm tra việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp vào chương trình kiểm tra giám sát năm 2021. Tuy nhiên, do điều kiện dịch bệnh nên chưa triển khai thực hiện. Dự kiến, trong Quý IV/2021, Huyện ủy sẽ triển khai thực hiện.

Sau học tập, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc viết thu hoạch nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Nhiều bài thu hoạch được viết rất tâm huyết, thể hiện rõ trách nhiệm, mong muốn, khát vọng của cán bộ, đảng viên huyện nhà nhằm xây dựng và phát triển huyện ngày xứng tầm đô thị thị xã trong tương lai.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế như: tài liệu học tập chưa đảm bảo cho người học theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chưa có hình thức sao gửi hoặc đặt mua thêm tài liệu; việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn Kiểm tra 199 phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua kiểm tra, đồng chí Lê Hữu Thọ yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ  nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ hai, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên phải đảm bảo tài liệu theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đặt mua đầy đủ tài liệu hoặc nghiên cứu có hình thức sao gửi, số hóa tài liệu gửi cho người học để đảm bảo tài liệu. Tiếp tục phê bình, nhắc nhở đối với đảng viên chưa thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đồng thời, tăng cường, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của nghị quyết của Đảng, xem học tập nghị quyết của Đảng là quyền lợi; kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng.

Thứ ba, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu sâu các nội dung lý luận và thực tiễn, các vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, thảo luận việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp theo chuyên đề gắn với từng ngành, từng lĩnh vực công tác, chú ý các nội dung liên hệ thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng dưa nội dung Nghị quyết đại hội vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

Đồng chí Võ Nam Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra 199.

Được biết, trước đó, ngày 07/10/2021, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra tại Huyện ủy Cam Lâm.

 

Quốc Việt

 

 

Các thành viên Đoàn Kiểm tra 199 và Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh trao đổi ý kiến. Đảng bộ huyện Diên Khánh hiện có 57 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 3.123 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Diên Khánh xác định việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc t

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn