Cách đây 93 năm, ngày 1-8-1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng, tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay đã xuất bản cuốn tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng. Nhiều hoạt động mít tinh, biểu tình liên tiếp diễn ra trên khắp cả nước. Ngày 1-8-1930 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và trở thành Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 93 năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự thắng lợi toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để đạt được kết quả đó, ngành Tuyên giáo Khánh Hòa đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và sự tin tưởng, đồng lòng của cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt là kinh nghiệm, bản lĩnh, truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động qua các thời kỳ của ngành Tuyên giáo.

Qua 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác nắm tình hình tư tưởng được thực hiện thường xuyên, sát cơ sở; tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chú trọng công tác theo dõi, xử lý kịp thời thông tin xuyên tạc của các đối tượng thù địch đăng tải trên không gian mạng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Bên cạnh đó, việc tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 – 2-4-2023); hoạt động Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 đã động viên, khơi dậy niềm tự hào, tự tin và ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về con đường phát triển của tỉnh nhà.

Tiếp tục đổi mới

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; trong đó có vai trò rất quan trọng của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo. Với yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"; luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Khánh Hòa phát triển. Theo đó, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Công tác tư tưởng cần phải đi trước một bước, nhất là trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều quy hoạch lớn, dự án trọng điểm có tác động lớn đến đời sống người dân. Hệ thống tuyên giáo phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng kịp thời các cơ quan báo chí, truyền thông trước các sự kiện, những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm…, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học - nghệ thuật; kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là căn bản, “chống" phải quyết liệt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu cấp ủy có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, ngăn chặn, loại trừ các yếu tố tiềm ẩn, phức tạp, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, tác phong làm việc khoa học, tích cực cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận và làm chủ các phương tiện công nghệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có khả năng phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, nói phải đi đôi với làm, viết và nói phải “đúng, trúng, thuyết phục”, nhạy bén nắm bắt cái mới và sáng tạo ra cái mới.

Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Nhìn lại chặng đường vẻ vang 93 năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự thắng lợi toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để đạt được kết quả đó, ngành Tuyên giáo Khánh Hòa đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đo&agra

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày truyền thống

Gửi bình luận của bạn