Bản tin Thông tin nội bộ (gọi tắt là Bản tin) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa biên soạn, phát hành là nguồn tài liệu chính thống, quan trọng, cần thiết phục vụ sinh hoạt chi bộ, là kênh thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thời gian qua, Bản tin không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Khánh Hòa: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác biên soạn  Bản tin Thông tin nội bộ
Khánh Hòa: Không ngừng nâng cao chất lượng công tác biên soạn Bản tin Thông tin nội bộ

Công tác biên soạn, phát hành Bản tin từng bước được đổi mới

Việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin trong sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ đã sử dụng Bản tin làm tài liệu sinh hoạt và là một trong những kênh thông tin chính thống, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, Bản tin không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, với 4 chuyên mục: (1) Sinh hoạt chi bộ: Biên tập, đăng tải các bài viết về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động lãnh đạo, điều hành nổi bật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (2) Thông tin tư liệu: Phản ánh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thông tin đối ngoại; tin tức thế giới; hoạt động nổi bật của các cơ quan, đơn vị; các sự kiện chính trị, văn hóa. (3) Chính sách mới: Cập nhật các chính sách, văn bản mới liên quan đến tất cả các lĩnh vực, có tác động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. (4) Hỏi - Đáp: Chọn lọc, biên tập các văn bản của Đảng dưới dạng hỏi - đáp để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Bản tin Thông tin nội bộ năm 2023

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng Bản tin từ khâu biên tập nội dung đến phát hành, thường xuyên thống kê, rà soát các tổ chức Đảng, đối tượng nhận Bản tin để điều chỉnh số lượng phù hợp.

Nhằm kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ của các tổ chức Đảng, ngay sau khi hoàn thành nội dung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa”, đồng thời chia sẻ qua nhóm Zalo Tuyên giáo Khánh Hòa để các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai nhanh chóng, kịp thời, phục vụ sinh hoạt chi bộ, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức rà soát nhu cầu sử dụng Bản tin (bản in và file PDF) để có sự điều chỉnh số lượng phát hành phù hợp; chú trọng động viên các tổ chức đảng hướng tới việc sử dụng, chuyển tải nội dung Bản tin thông qua mã QR, Trang Thông tin điện tử, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Ảnh: Bản tin Thông tin nội bộ được đăng tải trên trang Thông tin điện tử

“Tuyên giáo Khánh Hòa”

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biên soạn Bản tin trong giai đoạn hiện nay

Trong từng giai đoạn, Bản tin luôn giữ vững các chuyên mục, đăng tải đầy đủ, mở rộng nhiều nội dung. Tin, bài trong Bản tin có dung lượng thông tin vừa phải, phù hợp với số đông cán bộ, đảng viên. Nội dung từng số Bản tin được định hướng, chọn lọc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tháng, cung cấp nhiều thông tin, nhận định đúng bản chất sự việc, hiện tượng theo quan điểm của Đảng, góp phần định hướng tư tưởng chính trị. Với mục tiêu đa dạng nội dung, nên ngoài việc tham khảo các nội dung định hướng lớn của Ban Tuyên giáo Trung ương (chủ yếu là các tin, bài về các sự kiện chính trị, chỉ thị, nghị quyết, kết luận… nổi bật của Đảng, Nhà nước), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập các tin, bài tuyên truyền về các văn bản, hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền biển, đảo; kinh tế - xã hội; các dự án, quy hoạch trọng điểm… của tỉnh.

Ảnh: Bản tin Thông tin nội bộ năm 2024

Trong quá trình biên tập, phát hành Bản tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo/tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ sử dụng, quản lý theo quy định. Việc rà soát, cập nhật danh sách, địa chỉ các chi bộ, đảng bộ và các đối tượng sử dụng được thực hiện thường xuyên để kịp thời cung cấp Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ hàng tháng.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới, phát huy vai trò của Bản tin trong định hướng sinh hoạt chi bộ, đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên soạn, phát hành Bản tin, cần tập trung một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, hiệu quả từ việc sử dụng Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ. Góp phần định hướng thông tin, khắc phục tình trạng nhiễu thông tin, giúp cho cán bộ, đảng viên cơ sở có khả năng nắm bắt đúng bản chất các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra ở địa phương, trong nước và trên thế giới; đồng thời, góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch…

Hai là, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Bản tin theo hướng ngắn gọn, trọng tâm, thời sự, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn. Đổi mới cả nội dung và hình thức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Bản tin theo hướng ngắn gọn, thiết thực, mang tính định hướng tư tưởng, có tính giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn (bổ sung hình ảnh thực tế; thiết kế hoặc đăng tải nội dung định hướng dưới dạng Inforgraphic…). Tăng cường thông tin có tính nội bộ, những vấn đề thời sự diễn ra trong tỉnh, trong nước và trên thế giới được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm…

Ba là, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc phát hành, quản lý, sử dụng hiệu quả Bản tin theo quy định; tổ chức khảo sát, tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ sở, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh về nội dung, hình thức Bản tin để có sự điều chỉnh phù hợp, đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận để nâng cao hiệu quả sử dụng Bản tin.….

Bốn là, phát huy vai trò của công nghệ thông tin, mạng xã hội trong việc chuyển tải nhanh nhất Bản tin đến các tổ chức cơ sở đảng, giới thiệu nhanh nội dung cốt lõi của Bản tin trên các nền tảng số để thu hút người đọc.

Kỳ vọng sau 35 năm hoạt động, Bản tin sẽ ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng, thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng, góp phần phục vụ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

Hoàng Vy

Công tác biên soạn, phát hành Bản tin từng bước được đổi mới Việc sử dụng Bản tin trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin trong sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ đã sử dụng Bản tin làm tài liệu sinh hoạt và là một trong những kênh thông tin chính thống, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Từ năm 2014 đế

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn