Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ ra: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất... Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

Năm 1930, sau khi vừa ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, tổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 01/8/1930, kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, Ban xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8”. Vừa được phát hành, Tài liệu đã cổ vũ hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính nổ ra ở nhiều tỉnh, thành, trong đó cuộc đấu tranh của Nhân dân huyện Tân Định nay là thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa chúng ta, khiến bọn thực dân và tay sai lúng túng lo sợ, quần chúng phấn khởi tin tưởng tìm đến với Đảng, với cách mạng. Điều này chứng tỏ ngay sau khi vừa mới thành lập, Đảng ta đã thực sự coi trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Trên cơ sở tài liệu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, cơ quan làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng. Giai đoạn 1930-1945 là Ban Cổ động và Tuyên truyền, Bộ Cổ động và Tuyên truyền; giai đoạn 1950-1989 là Ban Tuyên truyền và Giáo dục Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương, Ban Văn hóa - Giáo dục Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và từ năm 2007 đến nay là Ban Tuyên giáo Trung ương. Cho dù tên gọi mỗi thời kỳ có khác nhau, nhưng bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực Tuyên giáo cũng luôn là lĩnh vực trọng yếu; thực hiện việc xây dựng bồi dưỡng nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khẳng định vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Trong 92 năm qua, ngành Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong việc giành và giữ chính quyền, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong đó, giai đoạn 1930-1945, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động, giác ngộ, giáo dục, động viên, tập hợp lực lượng và tổ chức các phong trào quần chúng, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh, góp phần lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Giai đoạn 1945-1954, đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã tập hợp dưới lá cờ của Đảng, hăng hái tuyên truyền vận động Nhân dân, bảo vệ chính quyền mới; cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững lời thề “Quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập”, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ. Giai đoạn 1955-1975, công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu là khơi dậy sức mạnh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” để tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam; góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH. Từ sau ngày đất nước thống nhất, đi lên CNXH cho đến nay, nhất là trong hơn 35 năm Đổi mới, đất nước phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bản chất cách mạng và khoa học, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt lên giành những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trong thành công ấy có đóng góp của công tác tuyên giáo.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có niềm tự hào là công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa đã xuất hiện từ rất sớm, đồng thời với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, gắn liền với lịch sử phát triển và trưởng thành của Đảng bộ. Trong suốt 92 năm qua, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ đã luôn bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của tỉnh, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đóng góp vào thành quả chung của toàn ngành.

Trong giai đoạn mới, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi nhờ những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh trên các lĩnh vực, vừa phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách do những tác động phức tạp, mau lẹ của tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh. Nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới là tích cực vào tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 24/3/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; định hướng và tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng, củng cố đoàn kết trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á.

Tự hào về những chiến công, thành tựu và truyền thống của ngành Tuyên giáo trong chặng đường đã qua, cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ càng thấy được trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước quê hương, đất nước và trước Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo Khánh Hòa hôm nay nguyện nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao với phương châm “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt - Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu”, xứng đáng với các danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã tặng cho ngành Tuyên giáo Huân chương Hồ Chí Minh.

                               Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Năm 1930, sau khi vừa ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, tổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 01/8/1930, kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, Ban xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8”. Vừa được phát hành, Tài liệu đã cổ vũ hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính nổ ra ở nhiều tỉnh, thành, trong đó cuộc đấu tranh của Nhân dân huyện Tân Định nay là thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa chúng ta, khiến bọn thực dân và tay sai lúng túng lo sợ, quần chúng phấn khởi tin tưởng tìm đến với Đảng, với cách mạng. Điều

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Ngành Tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Gửi bình luận của bạn