Sáng ngày 7/10/2021, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do  đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm về việc lãnh đạo, chỉ đạo và  tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kiểm Tra Học Tập, Quán Triệt Và Xây Dựng Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ XIII, Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ XVIII Tại Huyện Ủy Cam Lâm
Kiểm Tra Học Tập, Quán Triệt Và Xây Dựng Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ XIII, Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ XVIII Tại Huyện Ủy Cam Lâm

Đảng bộ huyện Cam Lâm hiện có có 55 chi, đảng bộ cở trực thuộc Huyện ủy với tổng số 2.515 đảng viên. Huyện ủy Cam Lâm đã xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Từ đó, đã nghiêm túc, kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Huyện ủy đã chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trên Cổng thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng (panô, phướn, bảng tin điện tử công cộng, bảng điện tử, màn hình led…). Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết đã được cấp ủy quan tâm chỉ đạo.

Các thành viên Đoàn Kiểm tra 199 trao đổi với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm.

 Công tác mở lớp được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng triển khai, đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Toàn Đảng bộ đã tổ chức được 31 lớp với 2.671/3.040 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú tham gia, đạt tỉ lệ 87,86% (trong đó, đảng viên là 2.154 đ/c, quần chúng là 517). Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: đã mở 46 lớp với 2.789/2.991 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú tham gia, đạt tỉ lệ 93,24% (trong đó, đảng viên là 2.388 đ/c, quần chúng là 401). Các đồng chí Báo cáo viên được phân công truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc nghiên cứu, xây dựng đề cương báo cáo kỹ lưỡng nên cơ bản đã truyền đạt được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Sau học tập, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc viết thu hoạch nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Nhiều bài thu hoạch được viết rất tâm huyết, thể hiện rõ trách nhiệm, mong muốn, khát vọng của cán bộ, đảng viên huyện nhà nhằm xây dựng và phát triển huyện ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế như sau: Một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở một số chi, đảng bộ chưa chấp hành nghiêm túc thời gian học tập, vẫn còn tình trạng đi trễ về sớm, nộp bài thu hoạch chậm, một số bài thu hoạch chưa thể hiện nội dung học tập gắn với nhiệm vụ, chức trách cụ thể được giao. Một số cấp ủy cơ sở vẫn chưa đưa việc kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt Nghị quyết vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và toàn khóa…

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn Kiểm tra 199 phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra 199.

Qua kiểm tra, đồng chí Lê Hữu Thọ yêu cầu trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên phải đảm bảo tài liệu theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đặt mua đầy đủ tài liệu hoặc nghiên cứu có hình thức sao gửi, số hóa tài liệu gửi cho người học để đảm bảo tài liệu.

Thứ hai, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập với hình thức phù hợp. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thứ ba, Ban Thường vụ Huyện ủy cần tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu sâu các nội dung lý luận và thực tiễn, các vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, học tập, thảo luận việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp theo chuyên đề gắn với từng ngành, từng lĩnh vực công tác, chú ý các nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của nghị quyết của Đảng, kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng.

                                                                                  Quốc Việt

Đảng bộ huyện Cam Lâm hiện có có 55 chi, đảng bộ cở trực thuộc Huyện ủy với tổng số 2.515 đảng viên. Huyện ủy Cam Lâm đã xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Từ đó, đã nghiêm túc, kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Huyện ủy đã chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trên Cổng thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. UBND các xã, t

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021
HỘI NGHỊ GIAO BAN AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ I/2022
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo
Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Gửi bình luận của bạn