Sáng ngày 17/01/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụbằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh kết nối đến cơ sở. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Chuyên đề.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 cho hơn 16.800 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 cho hơn 16.800 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh

Hội nghị được kết nối tới 163 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 16.800 cán bộ, đảng viên tham dự. Trong đó có 01 điểm cầu cấp tỉnh, 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 150 điểm cầu cấp cơ sở. Dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo: Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trưởng, phó các Khoa, Trường Chính trị tỉnh. Điểm cầu cấp huyện và cơ sở do các đồng chí thường trực cấp ủy chủ trì.

Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Chuyên đề

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ và công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo Người, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Xác định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa biên soạn và triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 nhằm đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên, là động lực, sức mạnh để toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 02 nội dung chính của Chuyên đề, gồm: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; (2) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cam Ranh

Đồng chí khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là cơ sở để các cấp ủy tiếp tục vận dụng vào việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài, vừa hồng, vừa chuyên, phù hợp với thực tiễn cách mạng trong giai đoạn mới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay, gồm: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Cam Lâm

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Vạn Ninh

Định hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới, đồng chí Lê Hữu Thọ đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024, tiếp tục chỉ đạo triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương. Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024, chỉ đạo triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy phải lựa chọn từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cấp mình để triển khai thực hiện, nhất là những vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, lấy kết quả thực hiện những nội dung này làm một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng, đăng ký mô hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của cấp mình, định kỳ 6 tháng, 01 năm đánh giá kết quả thực hiện; định kỳ 6 tháng/lần giới thiệu các mô hình, cách làm hay để truyên truyền, nhân rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn; có giải pháp cụ thể nhằm tạo phong trào sâu rộng trong các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhất là thế hệ trẻ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2024, đạo đức công vụ vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chuyên đề năm 2024; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác, tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về gương điển hình, mô hình hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu và trở thành nền tảng, động lực tinh thần của xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị ngày càng vững mạnh, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

      Lâm An

Hội nghị được kết nối tới 163 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 16.800 cán bộ, đảng viên tham dự. Trong đó có 01 điểm cầu cấp tỉnh, 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 150 điểm cầu cấp cơ sở. Dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo: Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Trưởng, phó các Khoa, Trường Chính trị tỉnh. Điểm cầu cấp huyện và cơ sở do các đồng chí thường trực cấp ủy chủ trì. Đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung Chu

Tin khác cùng chủ đề

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 1 năm 2022
Sôi nổi Giải cầu lông kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (1-8-1930 – 1-8-2023): TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG, ĐI CÙNG THỰC HIỆN, ĐI SAU TỔNG KẾT”
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III/2022
Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo  và hoạt động báo cáo viên Thị ủy năm 2021

Gửi bình luận của bạn