Ngày 17/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.
Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo
Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo
Thực hiện những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về biển, đảo và bám sát diễn biến tình hình biển Đông, đặc biệt là những tác động của phán quyết Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển về vụ kiện giữa Phi-líp-pin và Trung Quốc. Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 17/3/2017 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, trong đó chỉ đạo các các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, mặt trận và các đôàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung các nội dung sau:

1- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo, trong đó tập trung bám sát tuyên truyền thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết Hội nghị Trung ương có liên quan đến biển, đảo; kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2- Tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các chủ trương, chính sách mới; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

3- Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển; đánh bắt xa bờ và hậu cần nghề cá, kinh tế hàng hải, du lịch biển, đảo...; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển, thu hút các nguồn lực đầu tư; về phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh (thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh và khu kinh tế Vân Phong); về những gương cá nhân và tập thể điển hình, tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo;

4- Tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

5- Thường xuyên thông tin về luật pháp quốc tế về biển, đảo liên quan đến Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với việc bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu các hành vi vi phạm của ngư dân đối với các quy định của pháp luật trong nước và nước ngoài.

6- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại để Nhân dân, bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông.

7- Tuyên truyền Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; về xây dựng và phát triển huyện Trường Sa, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hoàng Hiệp
Thực hiện những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về biển, đảo và bám sát diễn biến tình hình biển Đông, đặc biệt là những tác động của phán quyết Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển về vụ kiện giữa Phi-líp-pin và Trung Quốc. Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 17/3/2017 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017, tron

Tin khác cùng chủ đề

Những “mắt thần’’ canh biển ngày Xuân
Từ tem "quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa" đến "Bàng vuông"
Hải quân phát huy truyền thống 55 năm chiến thắng trận đầu
Những người lính nơi đầu sóng
Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển
Những mùa xuân không bao giờ quên

Gửi bình luận của bạn