Công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chủ động triển khai tích cực, khá toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nhờ đó nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt; xuất hiện ngày càng nhiều các nhân tố mới trong phát triển kinh tế biển, đảo; đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ở các vùng biển, đảo và trong toàn tỉnh.
Một trong những kết quả quan trọng mà Khánh Hòa đạt được trong thời gian qua là tỉnh đã đầu tư phát triển khá đồng bộ vùng biển và ven biển, chú trọng xây dựng vùng bờ vững mạnh, từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức về vị trí quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quân sự - quốc phòng, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; đặc biệt năm 2014 và 2015 trước tình hình phức tạp của Biển Đông, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng kịp thời thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tình hình Biển Đông; tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân tham gia đánh bắt thủy sản ở ngư trường truyền thống và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Định kỳ, tỉnh đã tổ chức đoàn cán bộ chủ chốt đi thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa. Từ đó, công tác tuyên truyền biển, đảo được triển khai mạnh mẽ.
Các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đã triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Hải quân, phối hợp với Học viện Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền biển, đảo trong các trường học, trong đoàn viên thanh niên và ngư dân vùng ven biển; thông qua học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo cáo thời sự, chuyên đề về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tình hình Biển Đông, Luật Biển Việt Nam...; tổ chức các phong trào thiết thực hướng về biển, đảo như hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”,“Vì Trường Sa thân yêu”. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã mở được 1.390 lớp cho 212.228 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tuyền truyền về lực lượng Cảnh sát biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để chuyển tải chính xác, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo, trong 05 năm Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lồng ghép tuyên truyền 1.183 lớp cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân vùng ven biển với hơn 147.730 lượt người tham dự; huy động tàu cá, thuyền viên tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đã có 69 phương tiện đăng ký tham gia; thành lập 11 trung đội dân quân tự vệ biển (Nha Trang 07, Cam Ranh 01, Ninh Hòa 01, Cam Lâm 01, Vạn Ninh 01). Phối hợp với các địa phương ven biển, các doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế biển gắn bảo vệ chủ quyền biển, đảo, điển hình là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã phối hợp với Học viện Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, hải đảo với nhiều hình thức mang lại hiệu quả thiết thực như; tổ chức “Ngày hội thanh niên hành động vì Trường Sa; vận động 100.000 chữ ký của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh quyết tâm xây dựng và bảo vệ Trường Sa thân yêu; vận động nông dân vùng ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bảo vệ vùng biển giai đoạn 2005 - 2010...
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề biển, đảo được thể hiện đậm nét qua hoạt động Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Lễ hội Festival Biển; tổ chức nhiều cuộc thi, tọa đàm tìm hiểu về chủ đề biển, đảo như: Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam”; tuyên truyền biển, đảo quê hương trong lứa tuổi măng non và thế hệ thanh niên toàn tỉnh; trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” với 176 bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa thu hút 6.700 lượt khách trong và ngoài nước tìm hiểu.
Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa sản xuất, phát sóng hàng nghìn tin, bài tuyên truyền về biển đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa. Ngoài tuyên truyền ở địa bàn tỉnh, báo, đài còn chọn lọc chuyển tải các tin, bài, phóng sự đăng phát trên các báo, đài Trung ương. Qua đó, đã kịp thời định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xử lý các vấn đề trên Biển Đông, góp phần động viên ngư dân yên tâm bám biển, khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tích cực hưởng ứng các phong trào hướng về biển, đảo với những việc làm thiết thực và hiệu quả đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần khơi dậy nguồn sức mạnh của bao thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp giữ vững chủ quyền vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc để vươn ra biển lớn, khai thác và phát huy tiềm năng biển đảo. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo, nội dung và hình thức tuyên truyền đổi mới phù hợp với từng đối tượng và từng thời điểm; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và địa phương, tuyên truyền sâu rộng những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đặc biệt là những chủ trương, quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng đến cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo… phấn đấu đưa nước ta trở thành một quốc gia phát triển mạnh về biển, trong đó Khánh Hòa là một trong những tỉnh trọng điểm về phát triển kinh tế biển của cả nước.

Trịnh Hiệp
Công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chủ động triển khai tích cực, khá toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Nhờ đó nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt; xuất hiện ngày càng nhiều các nhân tố mới trong phát triển kinh tế biển, đảo; đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ở các vùng biển, đảo và trong toàn tỉnh. Một trong những kết quả quan trọng mà Khánh Hòa đạt được trong thời gian qua là tỉnh đã đầu tư phát triển khá đồng bộ v&ugrav

Tin khác cùng chủ đề

Xây dựng thế trận vững chắc ở khu vực biên giới biển
Lữ đoàn, 146 Vùng 4 Hải quân: tuyên truyền biển, đảo cho 180 cán bộ, đảng viên huyện Khánh Vĩnh
Những “mắt thần’’ canh biển ngày Xuân
Từ tem "quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa" đến "Bàng vuông"
Hải quân phát huy truyền thống 55 năm chiến thắng trận đầu
Những người lính nơi đầu sóng

Gửi bình luận của bạn