Công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong suốt thời gian qua, góp phần xác lập nền tảng - hạt nhân chính trị ở cơ sở, từ đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đơn vị KTTN.

Khánh Hòa: Kết quả khả quan về công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Khánh Hòa: Kết quả khả quan về công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Xác định rõ tầm quan trọng ấy, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị KTTN như: Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị; Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư và gần đây, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, một lần nữa cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong vấn đề này. Với tỉnh Khánh Hòa, việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN (viết tắt là Ban Chỉ đạo 03), ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025,… càng thể hiện được sự quan tâm, sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đối với công tác phát triển đảng trong các đơn vị KTTN.   

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế tỉnh, tính đến tháng 6/2022, có 11.102 đơn vị KTTN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (chiếm 83% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) với 71.568 lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành lập mới 1.023 doanh nghiệp; giải thể, dừng hoạt động 235 doanh nghiệp.

Những kết quả khả quan

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã kết nạp được 41 đảng viên; thành lập được 03 công đoàn cơ sở, phát triển 1.296 đoàn viên; thành lập được 01 Đoàn thanh niên, phát triển 05 đoàn viên. Tính đến tháng 6/2022, Đảng bộ tỉnh phát triển được 122 tổ chức đảng (11 đảng bộ cơ sở; 02 đảng bộ cơ sở đặc thù; 73 chi bộ cơ sở; 14 chi bộ dưới cơ sở thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; 05 chi bộ cơ sở đặc thù; 17 chi bộ dưới cơ sở đặc thù) trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, có 10 tổ chức đảng đặc thù hoạt động theo Quy định số 12-QĐ/TU, ngày 03/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (02 đảng bộ cơ sở, 05 chi bộ cơ sở, 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Toàn tỉnh có 394 công đoàn cơ sở và 14.909 đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Các tổ chức đảng trong các đơn vị KTTN đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, tập trung phối hợp cùng với doanh nghiệp lãnh đạo các đoàn thể, đảng viên thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và góp phần xây dựng doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Công tác quản lý đảng viên làm việc được cấp cơ sở thực hiện đúng quy định. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể luôn được doanh nghiệp quan tâm. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tổ chức đoàn, hội thanh niên đảm bảo việc sinh hoạt, tổ chức các hoạt động phong trào cho lực lượng thanh niên của đơn vị mình, quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên.

Đánh giá kết quả lũy kế trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Kế hoạch 15-KH/TU, ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Về xây dựng Đảng: thành lập mới (nâng cấp) tổ chức đảng: 4/18-27 tổ chức đảng (có 02 chi bộ cơ sở và 02 chi bộ trực thuộc), đạt tỉ lệ từ 14,8 - 22,2% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Phát triển đảng viên: 136/550 - 600 đảng viên, đạt tỷ lệ từ 22,6 - 24,7% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh (nếu so với tổng chỉ tiêu các huyện và Đảng ủy trực thuộc thì đạt 136/810 đảng viên, tỷ lệ 16,8%). Về xây dựng đoàn thể: Thành lập mới 22 tổ chức công đoàn, phát triển được 4.725 đoàn viên; có 394 tổ chức công đoàn/484 doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, đạt tỷ lệ 81,4% (chỉ tiêu của tỉnh là 80%). Thành lập mới 12 tổ chức Đoàn (Hội) thanh niên, phát triển được 99 đoàn viên.

Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những thuận lợi, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN cũng gặp nhiều khó khăn, kết quả chưa đạt như kỳ vọng, chưa bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn bộ 09 cấp ủy trực thuộc chưa thành lập mới được tổ chức đảng (trừ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tách 02 chi bộ trực thuộc để thành lập 02 chi bộ cơ sở); 03/08 cấp ủy thành lập được 03 tổ chức công đoàn với 1.296 đoàn viên; 01/09 cấp ủy thành lập được 01 tổ chức Đoàn với 05 đoàn viên; 07/09 cấp ủy kết nạp được đảng viên mới nhưng số lượng còn ít (41/190 đảng viên, chỉ đạt 22% kế hoạch năm);…Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị KTTN còn hạn chế, nhất là phương pháp, hình thức, nội dung sinh hoạt, chưa sát với tính chất đặc thù của doanh nghiệp. Công tác phát triển tổ chức Đoàn (Hội) Thanh niên ở các đơn vị kinh tế tư nhân còn hạn chế do trong 6 tháng đầu năm các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Những nhiệm vụ trong thời gian tới

Tại Hội nghị Sơ kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 03 yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động, tích cực đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN trong thời gian tới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, ổn định, hoạt động hiệu quả và một số loại hình KTTN khác để xác định nguồn phát triển đảng, đoàn thể; tham mưu kế hoạch để Ban Chỉ đạo và các sở, ngành của tỉnh làm việc với chủ các đơn vị nhằm nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như phát triển đảng, đoàn thể; tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN vào cuối năm 2022…

Đồng chí Hà Quốc Trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Hi vọng rằng, với những chuyển biến tích cực cùng các nhiệm vụ đặt ra, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN sẽ ngày càng đạt hiệu quả cao, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hoàng Vy

Xác định rõ tầm quan trọng ấy, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị KTTN như: Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị; Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư và gần đây, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, một lần nữa cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong vấn đề này. Với tỉnh Khánh Hòa, việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN (viết tắt là Ban Chỉ đạo 03), ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025,… càng thể hiện được sự quan tâm

Tin khác cùng chủ đề

     Đây mùa mong ước
Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Quan điểm của đảng ta về văn hóa và xây dựng con người mới
    Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Một nhân cách lớn
     Toàn văn tuyên bố của Việt Nam tại Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraine
Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội

Gửi bình luận của bạn