Ngày 27-2, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ tỉnh để thảo luận, cho ý kiến về chủ trương giải quyết đối với 2 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo và nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự họp có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ngày 27-2, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ tỉnh để thảo luận, cho ý kiến về chủ trương giải quyết đối với 2 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo và nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự họp có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh kết luận.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực BCĐ tỉnh ghi nhận, biểu dương Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc rà soát, xử lý các dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Đồng chí Lê Hữu Hoàng phát biểu.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu tại cuộc họp

Thường trực BCĐ tỉnh chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trong thời gian tới, tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động rà soát, xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ đảm bảo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy định pháp luật; đồng thời, báo cáo tiến độ, kết quả rà soát, xử lý cho BCĐ tỉnh (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) theo từng nhóm dự án, trong đó, làm rõ trách nhiệm đối với các sở, ngành liên quan trong việc chậm xử lý kết quả rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có).

Đồng chí Nguyễn Như Hoa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo.
Bà Nguyễn Như Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, Thường trực BCĐ tỉnh đã cho ý kiến về chủ trương, định hướng giải quyết đối với 2 vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

TÂM MAI

 

Ng&agrave;y 27-2, &ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Hải Ninh - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Ph&ograve;ng, chống tham nhũng, ti&ecirc;u cực (BCĐ) tỉnh chủ tr&igrave; cuộc họp Thường trực BCĐ tỉnh để thảo luận, cho &yacute; kiến về chủ trương giải quyết đối với 2 vụ &aacute;n, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo d&otilde;i, chỉ đạo v&agrave; nghe Ban c&aacute;n sự Đảng UBND tỉnh b&aacute;o c&aacute;o tiến độ, kết quả r&agrave; so&aacute;t, xử l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n chậm tiến độ theo th&ocirc;ng b&aacute;o kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự họp c&oacute; c&aacute;c &ocirc;ng: Nguyễn Khắc To&agrave;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ph&oacute; Trưởng BCĐ tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội ch&iacute;nh Tỉnh ủy, Ph&oacute; Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; L&ecirc; Hữu Ho&agrave;ng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh... <

Tin khác cùng chủ đề

Niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
 Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thận trọng, phù hợp, bảo đảm hiệu quả
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị"
Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2025
Các điểm du lịch ở Nha Trang hút khách dịp lễ
Công bố và trao 4 quyết định về công tác cán bộ

Gửi bình luận của bạn