Sáng 19-3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023. Các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham gia buổi giám sát có các ông: Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Thân - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; đại diện HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Sáng 19-3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023. Các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham gia buổi giám sát có các ông: Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Thân - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; đại diện HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Hà Quốc Trị kết luận tại buổi giám sát.
Ông Hà Quốc Trị kết luận tại buổi giám sát.
Đồng chí Lê Hữu Trí phát biểu.
Ông Lê Hữu Trí phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, đoàn đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến định mức giáo viên/học sinh; việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế; việc sáp nhập các trường trung cấp nghề với trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp…

Phát biểu kết luận, ông Hà Quốc Trị ghi nhận các ý kiến và đề nghị UBND tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh các vướng mắc, kiến nghị gửi đoàn giám sát; bộ phận văn phòng tổng hợp, hoàn thiện báo cáo giám sát để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời gian. Trong đó, kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn rõ hơn về quy định phân tuyến điều trị và phân cấp điều trị; kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều tiết quản lý các trường trung cấp nghề với các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp để bảo đảm phát huy hiệu quả hơn; kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát, đánh giá lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quá trình hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để điều chỉnh cho phù hợp hơn…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu.
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu.

Kết quả giám sát cho thấy, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 92 đơn vị sự nghiệp công lập, chiếm tỷ lệ 13,4%, còn 591 đơn vị; giảm 2.335 chỉ tiêu biên chế viên chức, chiếm tỷ lệ 10%.

N.V

Sáng 19-3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại bi&ecirc;̉u Qu&ocirc;́c h&ocirc;̣i (ĐBQH) tỉnh t&ocirc;̉ chức bu&ocirc;̉i giám sát vi&ecirc;̣c thực hi&ecirc;̣n chính sách, pháp lu&acirc;̣t v&ecirc;̀ đ&ocirc;̉i mới h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng t&ocirc;̉ chức và quản lý, n&acirc;ng cao ch&acirc;́t lượng, hi&ecirc;̣u quả hoạt đ&ocirc;̣ng của các đơn vị sự nghi&ecirc;̣p c&ocirc;ng l&acirc;̣p tr&ecirc;n địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023. C&aacute;c &ocirc;ng: Hà Qu&ocirc;́c Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; L&ecirc; Hữu Tr&iacute; - Ph&oacute; Trưởng đo&agrave;n chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Đo&agrave;n ĐBQH tỉnh chủ trì bu&ocirc;̉i giám sát. Tham gia buổi giám sát c&oacute; c&aacute;c &ocirc;ng: Đinh Văn Thiệu - Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh; L&ecirc; Xu&acirc;n Th&acirc;n - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; đại diện HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương li&ecirc;n quan. <img style="float: ce

Tin khác cùng chủ đề

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021
          Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản
TỔNG THUẬT NGÀY 01/6: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Ngày 7-4: Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
TỔNG THUẬT SÁNG 02/6: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Gửi bình luận của bạn