Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng, không tách rời và gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Hơn 92 năm qua, công tác tư tưởng của Đảng đã đóng góp quan trọng trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của công tác tư tưởng.

 Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hiện nay
Vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hiện nay

Với 29 bài viết, bài phát biểu quan trọng, tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết toàn diện và sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đó, vận dụng những giá trị cốt lõi của tác phẩm là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt công tác tư tưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay:

Thứ nhất, tác phẩm đã làm phong phú giá trị lý luận cốt lõi về CNXH trên các phương diện chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Là cơ sở để giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua tác phẩm, chúng ta tiếp tục khẳng định đường lối xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, đó “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, đồng thời, củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu của xã hội XHCN với giá trị bền vững là xã hội “thực sự vì con người”.

Hơn 35 năm Đổi mới, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, cùng với cả nước, Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu to lớn,  có ý nghĩa lịch sử, quy mô, trình độ kinh tế được nâng lên, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần, công tác xoá đói, giảm nghèo đạt kết quả cao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 12,58% so với cùng kỳ, đứng thứ 5 cả nước; dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả; hoạt động kích cầu du lịch được tăng cường, đưa Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến văn minh, thân thiện. So với khu vực và cả nước, Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế và trung tâm du lịch lớn. Đây là tiền đề, là động lực để Khánh Hòa tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, thực hiện các mục tiêu theo lộ trình đến năm 2025, năm 2030 và năm 2045. Những thành quả cách mạng của tỉnh thời gian qua là minh chứng sinh động, khẳng định sự đúng đắn của con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu.

Quang cảnh Hội thảo

Thứ hai, tác phẩm tiếp tục khẳng định, để thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội, công tác tư tưởng phải thực hiện nhiệm vụ “đi trước mở đường”, nhất là công tác giáo dục lý luận chính trị. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng của Đảng, Người khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. 

Tại Khánh Hòa, công tác tư tưởng luôn được các cấp ủy Đảng đặc biệt quan tâm. Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, từ đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường hình thức trực tuyến. Công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Nhờ vậy, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; tình hình tư tưởng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; các tầng lớp nhân dân kiên định và tin tưởng vào mục tiêu, đường lối Đổi mới, đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng.

Thứ ba, xuất phát từ quan điểm chỉ đạo “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta”, đồng chí Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh: “Sự nghiệp xây dựng CNXH phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, cần phải “đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN”. Quan trọng nhất là “giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên” vì “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.

Khánh Hòa là tỉnh có Đảng bộ được thành lập rất sớm, chỉ sau 3 tuần Đảng Cộng sản Việt nam ra đời; hơn 92 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 18 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo chính quyền, Nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vận dụng giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn; công tác xây dựng Đảng được tiến hành toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ngày càng đi vào nề nếp; các cấp ủy đảng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó, kịp thời xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, hành chính và xử lý bằng pháp luật với cán bộ vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ , trên cơ sở phân tích nội hàm khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh  Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đã đưa ra yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, trở thành nhu cầu văn hóa trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tập trung làm tốt ba vấn đề là: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Quan tâm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng tổ chức đảng, đảng viên, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội. Từng cán bộ, đảng viên và người dân chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được nâng cao.

Thứ năm, xuất phát từ luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và quan điểm của Đảng: Con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, mục tiêu của sự phát triển, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam”.

Trong suốt chiều dài lịch sử gần 370 năm, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc như yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, nghĩa tình,... Khánh Hòa cùng cả nước đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương. Khẳng định vai trò “sức mạnh mềm” của văn hóa, tỉnh tập trung xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu lao động,... Hướng tới mục tiêu đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa, con người vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”, Khánh Hòa quan tâm đầu tư, phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế; giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là đảm bảo đời sống Nhân dân ổn định trong giai đoạn phục hồi sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 4; quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đầu tư các thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc xây dựng văn hóa trong tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng con người Khánh Hòa thân thiện, mến khách, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả...Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Khánh Hòa vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp. Các luận điệu chúng thường sử dụng là phê phán CNXH và con đường đi lên CNXH; xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh,… hòng làm suy giảm niềm tin của Nhân dân, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, nhằm mục tiêu lật đổ chế độ XHCN.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, góp phần đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, các cấp, các ngành cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy đảng, trực tiếp là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; chủ động nắm bắt những vấn đề thời cuộc đang đặt ra liên quan đến địa phương để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân, tạo sự ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội.

Hai là, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường nghiên cứu, dự báo, nắm chắc thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; xây dựng hệ thống luận cứ khoa học, sát thực tiễn để chủ động đấu tranh. Tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong theo dõi, phát hiện, răn đe, xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm. Phát huy vai trò của các kênh thông tin truyền thông để tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; vạch trần bản chất của các thông tin xấu độc, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ba là, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Chuyên đề toàn khóa nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường của Khánh Hòa để thực hiện khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục quán triệt sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời, chỉ đạo các lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các đối tượng bất mãn chính trị về nội dung và giá trị của tác phẩm.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm về kinh tế là chú trọng 3 vùng động lực phát triển và 4 chương trình kinh tế - xã hội. Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm là, đổi mới, tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, qua đó, tăng “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc.

Sáu là, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tự bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối Đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng...

Có thể khẳng định giá trị cốt lõi của tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là góp phần vào công tác tư tưởng lý luận của Đảng; truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời, những cơ sở lý luận sâu sắc, khoa học, thuyết phục của tác phẩm là luận cứ quan trọng để vạch trần âm mưu và đấu tranh, phản bác để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, phát triển hiện đại./.

                                      Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng

Với 29 bài viết, bài phát biểu quan trọng, tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết toàn diện và sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đó, vận dụng những giá trị cốt lõi của tác phẩm là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện tốt công tác tư tưởng trong giai đoạn cách mạng hiện nay: Thứ nhất, tác phẩm đã làm phong phú giá trị lý luận cốt lõi về CNXH trên các phương diện chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đố

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

Gửi bình luận của bạn