Những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống, củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW, ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 118-KH/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị hàng năm trên địa bàn tỉnh. Mục đích thao giảng nhằm giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, tạo điều kiện cho Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từng bước nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, tạo điều kiện để các giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đưa hoạt động của các trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, việc tổ chức thao giảng nhằm mục đích phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

Một phần thi của thí sinh tại Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

Nội dung thao giảng tập trung vào các chương trình: Sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh và một số chuyên đề khác theo hướng dẫn hàng năm của Ban Tuyên giáo
Trung ương. Về hình thức, việc tổ chức thao giảng sẽ được tổ chức thực hiện theo 2 cụm. Về đối tượng, việc tổ chức thao giảng giành cho giảng viên chuyên trách của Trung tâm chính trị các huyện, thị xã và thành phố. Các giảng viên sẽ thực hiện 2 phần, gồm: Soạn giáo án và giảng bài. Giảng viên tiến hành soạn giáo án cả bài theo chương trình được lựa chọn theo từng năm; nội dung giáo án viết ngắn gọn, rõ ràng theo quy định. Đối với phần giảng bài, giảng viên thực hiện một nội dung trong chương trình đã phân công để trình bày trong thời gian 45 phút. Kết thúc đợt thao giảng toàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định công nhận kết quả thao giảng cho các giảng viên. Kinh phí cho công tác thao giảng từ nguồn kinh phí của địa phương.

Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung tại Trung tâm Chính trị thành phố Cam Ranh năm 2021

Theo Kế hoạch, cấp ủy các huyện ủy, thị ủy, và thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo, tạo điều kiện cho giảng viên các trung tâm chính trị tham gia thao giảng đầy đủ; hỗ trợ kinh phí thao giảng hàng năm cho các trung tâm; hỗ trợ kinh phí tổ chức thao giảng đối với trung tâm chủ trì, đăng cai. Đơn vị Trưởng cụm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực cấp ủy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác thao giảng.

Trung tâm chính trị Nha Trang tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo    Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2022

Việc thao giảng các trung tâm chính trị hàng năm được tổ chức theo hình thức luân phiên đơn vị chủ trì, đăng cai. Năm 2023 sẽ tổ chức thao giảng Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Yêu cầu đối với thao giảng giảng viên lý luận chính trị phải triển khai thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức; đánh giá khách quan, công bằng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên.

                                                                                                                                                             Lâm An

Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW, ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 118-KH/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị hàng năm trên địa bàn tỉnh. Mục đích thao giảng nhằm giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, tạo điều kiện cho Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từng bước nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, tạo điều kiện để các giảng vi&ec

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

Gửi bình luận của bạn