Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này là đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận dụng giá trị cốt lõi của tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CHXH và con đường đi lên CHXH ở Việt Nam của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ sở quan trọng để Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ trên.

Với 29 bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, tác phẩm đã có đóng góp to lớn trong công tác tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm đã khẳng định mạnh mẽ mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã lựa chọn; khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Có thể nói, sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt của tác phẩm không chỉ bởi tư duy lý luận sâu sắc, khách quan, ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt gần gũi, mà trên hết, chúng ta nhận thấy ở tác phẩm thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, nhân cách trong sáng và trái tim sục sôi nhiệt huyết cách mạng của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng ta hiện nay. Với ý nghĩa đó, tác phẩm vừa thể hiện tính định hướng cao, vừa có giá trị thực tiễn hết sức sâu sắc, thể hiện ở những nội dung chính sau đây:

Thứ nhất, tác phẩm đã làm phong phú giá trị lý luận cốt lõi về CNXH trên các phương diện chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Là cơ sở để giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua tác phẩm, chúng ta tiếp tục khẳng định đường lối xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, đồng thời, củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu của xã hội XHCN với giá trị bền vững là xã hội “thực sự vì con người”.

Hơn 35 năm đổi mới, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, cùng với cả nước, Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần, công tác xoá đói, giảm nghèo đạt kết quả cao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 12,58% so với cùng kỳ, đứng thứ 5 cả nước; dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát hiệu quả; hoạt động kích cầu du lịch bước đầu đã đạt được một số kết quả tốt, đưa Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến văn minh, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước. So với khu vực và cả nước, Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế và trung tâm du lịch lớn. Đây là tiền đề, là động lực, niềm tin để Khánh Hòa tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, thực hiện các mục tiêu theo lộ trình đến năm 2025, năm 2030 và năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Những thành quả cách mạng của tỉnh thời gian qua là minh chứng sinh động nhất, khẳng định sự đúng đắn của con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn và phấn đấu.

Quang cảnh Hội thảo khoa học 

Thứ hai, tác phẩm một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta”, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Sự nghiệp xây dựng CNXH phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, cần phải “đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN”. Trong đó, quan trọng nhất là “giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên” vì “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.

Khánh Hòa là tỉnh có Đảng bộ được thành lập rất sớm, chỉ sau 3 tuần Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hơn 92 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 18 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo chính quyền, Nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vận dụng giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ Khánh Hòa đã không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn; công tác xây dựng Đảng được tiến hành toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ngày càng đi vào nề nếp; các cấp ủy Đảng kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó, kịp thời xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, hành chính và xử lý bằng pháp luật với cán bộ vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ ba, trên cơ sở phân tích nội hàm khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức Hồ Chí Minh  Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đã đưa ra yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, trở thành nhu cầu văn hóa trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tập trung làm tốt ba vấn đề là: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Quan tâm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, gắn với với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội. Từng cán bộ, đảng viên và người dân chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm cụ thể, qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ngày càng được nâng cao.

Thứ tư, xuất phát từ luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” và quan điểm của Đảng: Con người vừa là trung tâm, chủ thể, mục tiêu của sự phát triển, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta coivăn hóa lànền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam”.

Trong suốt chiều dài lịch sử gần 370 năm, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc như yêu nước, đoàn kết, cần cù, dũng cảm, nghĩa tình,... Khánh Hòa cùng cả nước giành được nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng quê hương. Khẳng định vai trò “sức mạnh mềm” của văn hóa, Khánh Hòa luôn tập trung xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu lao động,... Hướng tới mục tiêu đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa, con người vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”, tỉnh quan tâm đầu tư, phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế; giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là đảm bảo đời sống Nhân dân ổn định trong giai đoạn phục hồi sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 4; quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đầu tư các thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc xây dựng văn hóa trong tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng con người Khánh Hòa thân thiện, mến khách, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả...Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng trình bày tham luận tại Hội thảo.

Thứ năm, bên cạnh những kết quả đạt được, Khánh Hòa cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn tỉnh hoạt động ngày càng phức tạp, tinh vi, xảo quyệt nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Các luận điệu chúng thường sử dụng là phê phán CNXH và con đường đi lên CNXH; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin; bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, vu cáo Đảng, Nhà nước và các cơ quan pháp luật vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền,… để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm mục tiêu lật đổ chế độ XHCN. Vì lẽ đó, vận dụng những luận cứ sắc bén, khoa học, thuyết phục từ tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”để đấu tranh với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là một trong những giải pháp quan trọng đã được tỉnh triển khai hiệu quả trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quan trọng, cụ thể như sau:

Một là, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Chuyên đề toàn khóa nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường của Khánh Hòa để thực hiện khát vọng phát triển quê hương phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục quán triệt sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời, chỉ đạo các lực lượng đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các đối tượng bất mãn chính trị về nội dung và giá trị của tác phẩm.

Ba là, đẩy mạnh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trọng tâm về kinh tế là chú trọng 3 vùng động lực phát triển và 4 chương trình kinh tế - xã hội. Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện, giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bốn là, đổi mới, tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết là chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, qua đó, tăng khả năng “đề kháng” trước thông tin xấu, độc. Tăng cường nghiên cứu, dự báo, nắm chắc thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; xây dựng hệ thống luận cứ, luận điểm khoa học, sát thực tiễn để kịp thời, chủ động trong công tác đấu tranh.

Năm là, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị trong việc theo dõi, phát hiện, răn đe, xử lý những tổ chức, cá nhân sai phạm. Xác định đối tượng để linh hoạt, khéo léo trong phương pháp giải quyết, kết hợp gặp gỡ, đối thoại, vận động, thuyết phục, chấn chỉnh hoặc đấu tranh trực tiếp với những thành phần bất mãn, có tư tưởng đi ngược với quan điểm, đường lối của Đảng và những đối tượng thù địch, phản động.

Sáu là, phát huy sức mạnh của các kênh thông tin truyền thông để tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của các thông tin xấu độc, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bảy là, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy được trách nhiệm của mình trong “cuộc chiến” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ủng hộ cái đúng, dũng cảm đấu tranh với tiêu cực. Không ngừng tự bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng...

Có thể khẳng định giá trị cốt lõi của tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là góp phần vào công tác tư tưởng lý luận của Đảng; truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời, những cơ sở lý luận sâu sắc của tác phẩm là luận cứ quan trọng để vạch trần âm mưu và đấu tranh, phản bác để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, phát triển hiện đại./.

                                                Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng

Một trong những giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này là đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận dụng giá trị cốt lõi của tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CHXH và con đường đi lên CHXH ở Việt Nam của GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ sở quan trọng để Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ trên. Với 29 bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, tác phẩm đã có đóng góp to lớn trong công tác tổng kết toà

Tin khác cùng chủ đề

Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực
Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Quan điểm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài và vận dụng trong thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài hiện nay

Gửi bình luận của bạn